English Kurdi Türkçe
251 93 00

İhale İlan Metni

9.11.2018

T.C

DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

Madde 1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi Sakarya caddesi 871.sokak 514 ada 17 nolu parselde bulunan kapalı alanı 52,00 m² umumi Tuvaletinin,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

 

Madde 2 -  İşin ihalesi 27.11.2018 tarihinde Salı günü saat 10.00’ da Belediyemiz ana hizmet binası konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır.

 

KİRAYA VERİLCEK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ

 

Taşınmaz Bilgisi

Muhammen Bedel yıllık

TL

Alanı M²

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Sakarya caddesi 871.sokak 514 ada 17 nolu parselde bulunan 52,00 m² kapalı alanı umumi Tuvaletin

6.000,00 TL

52,00 m²

180,00 TL

27.11.2018 Salı günü

10.00

 

Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

3.1 GERÇEK KİŞİLER

a – Nüfus cüzdan sureti

b – Kanuni ikametgah belgesi

c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname

d – Noter onaylı imza beyannamesi

e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

 

3.2 TÜZEL KİŞİLER

a – Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2018 yılında alınmış)

b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

c – Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

 

Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 27.11.2018 Salı günü saat 10.00’ da teslim etmeleri gerekir.

 

Madde 5 – İstekliler muhammen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

 

Madde 6 – İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. İhale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.

 

Madde 7 – İhale ile ilgili şartname Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

 

Madde 8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

 

İlanen duyurulur.

Abdullatif AKTAN

       Emlak İstimlak Mü,dür V.