English Kurdi Türkçe
251 93 00

BAĞLAR BELEDİYESİ MİSYON-VİZYON VE İLKELER

23.08.2017

Misyon

Demokratik, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir hizmet yaklaşımıyla tüm yurttaş ve paydaşlarına adil, etkin, verimli, erişilebilir, nitelikli ve sürdürülebilir politika ve programlar geliştirerek Bağlar İlçesi’nin bölgesel ve ülkesel düzeyde örnek bir ilçe olmasını sağlamaktır.

Vizyon

Kentsel ve sosyal hizmetleri temel insan hakkı yaklaşımı olarak benimseyerek demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü belediyecilik alanında model olmaktır.

YAKLAŞIMIMIZ
Belediyecilikte temel yaklaşım ve anlayışımız; yerel yönetimleri toplumsal yapının ve siyasetin temel yapı taşı olarak ele almaktadır. Bu çerçevede, kentleri doğrudan katılımcı öz yönetimin yol ve yönteminin öğrenildiği ve uygulandığı alanlar, halkın kendini ifade ettiği, özgürlük ve örgütlülük mekânları olarak görmektedir.
Anlayışımız ekolojik, cinsiyet eşitlikçi, özgür ve adil toplumlar ve kentler yaratılması amacıyla; yerel yönetimlerin yurttaşların belirleyiciliğine açık hale getirilmesini öngören Özgür ve Halkçı Belediyecilik Modelini savunmaktadır.

  • Kentteki tüm farklı yaş grubu, etnik kimlik ve sosyal kesimlerin “benim kentim ve yaşamım” demesine olanak tanıyacak bir katılımcılık ve aidiyet duygusunu en üst seviyede gerçekleştirmek;
  • Kadının yerel demokrasinin yapı taşlarından biri olduğunun bilincinde olarak, pozitif ayrımcılık çerçevesinde kadının yereldeki örgütlülüğünü güçlendirmek ve tüm kentsel planlama, karar ve uygulama süreçlerine tam katılımını sağlamak;
  • Yaşanılan çevrenin doğal, kültürel, tarihi ve toplumsal dokusunu sürdürülebilir bir şekilde koruyan ve geliştiren, çok kültürlü ve çok dilli ekolojik bir perspektifle kentsel yaşam kalitesini artırmak;
  • Toplumumuzun temel dinamiği, öncü gücü ve geleceği olan gençliğin ekonomik, sosyal, kültürel, mekânsal vb. kentsel politikaların belirlenmesi ve denetlenmesi süreçlerine kendi özgün kimlikleriyle katılımlarını güçlendirmek;.
  • Tüm kentleşme ve imar planlama süreçlerinde toplumsal adaleti, cinsiyet eşitliğini ve ekonomik üretimi artırmayı amaçlayan şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini hayata geçirmek üzerine kuruludur.

İLKELERİMİZ

1-) Demokratik Belediyecilik

Sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek örgütlerinin, akademik kuruluşların, basın yayın organlarının, yurttaş girişimlerinin, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, kentsel paydaş (yerel ortak) olarak görülmesi ve yerel ortaklarla yatay ve demokratik bir ilişki kurulması.
Kentsel politika ve hizmetleri geliştirme ve uygulamada bürokratik, hiyerarşik ve merkeziyetçi yönetim anlayışının ret edilmesi.
Tüm yurttaşların ve toplumsal kesimlerin kentsel karar mekanizmalarına doğrudan katılarak kendilerini ifade ve temsil etme imkânlarının güçlendirilmesini desteklemek ve teşvik etmek.
Yerel örgütlülüğün geliştirilerek sorunlarının yerinde tüm bileşenlerin katılım ve mutabakatı ile çözüme kavuşturulması.
Yurttaşların ve tüm paydaşların beklentilerinin, ihtiyaçlarının, öncekilerinin, önerilerinin ve eleştirilerinin dikkate alınması için anket, araştırma, kamuoyu yoklaması, odak grup görüşmesi, mülakat, yüz yüze görüşme, toplantı, referandum vb. yöntemlerinin etkin bir biçimde kullanılması.

2-)Cinsiyet Özgürlükçü Belediyecilik
Toplumsal cinsiyet rollerinin demokratik ve özgürlükçü temelde dönüşümünü ve kadınların ekonomik, sosyal, kültürel, idari tüm yaşam alanlarında ve karar süreçlerinde yer almasını sağlamak belediyemizin temel bir misyonu olacaktır. Kadına yönelik pozitif ayrımcılık yaklaşımının içselleştirilmesi temel bir politika olarak ele alınacaktır. Toplumsal cinsiyet özgürlüğü yaklaşımı sadece pratik ve güncel ihtiyaçlar çerçevesinde değil, kadın özgünlüğü ve farklılığını açığa çıkaracak ve geliştirecek, belediyemizin program ve faaliyetlerinin en önemli şartı ve göstergesi olarak ele alınacaktır.

3-)Ekolojik Belediyecilik

Kentsel politika ve hizmetleri geliştirme ve uygularken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı belediyecilik yapmak.
Tek tek yurttaşlarda ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak.
Sürdürülebilir nitelikli bir kentsel çevrede yaşama bilincinin geliştirilmesi.  
Ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu politika/program ve projeleri ile yaşamı desteklemek.
Hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin pilot projeler olarak uygulanması.
Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi, yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarının sürdürülmelerine katkıda bulunulması,
Bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi insan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyun içinde yeniden tanımlanması,
Doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması;
Bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanmasıdır.
Gelecek nesillerin haklarının korunması anlayışının esas alınması.
Eko teknoloji kullanımının teşvik edilmesi.

4-) Adil ve Eşit Belediyecilik 
Kentsel politika ve hizmetlerin üretim ve sunum sürecinde eşit ve adil davranılması, kentsel paydaşlar arasındaki dengenin korunması, çoğulculuğun geliştirilmesi.
Tüm yurttaşlar, toplumsal kesimler ve paydaşlar için fırsat eşitliği yaklaşımını esas almak.
Hizmetlerde ve kentsel karar süreçlerinde, halkın çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi.
Pozitif ayrımcılık ilkesini esas alarak kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığı önleyici politika ve program geliştirmek.

5-) Katılımcılık

Halkın ve ilgili tüm kentsel paydaşların karar alma, uygulama ve sonuçlarını takip etme süreçlerine aktif katılımının sağlanması, katılım kanallarının açık olması. 
Yurttaşların ve toplumsal grupların kendi çıkarlarını korumak ve yasal haklarını kullanmak için gerekli mekanizmalar ve araçlara sahip olması.
Kentsel karar ve uygulama süreçlerinde özgür ve aktif yurttaşlık bilincinin/ farkın dallığının ve sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesi.
Kentsel karar ve uygulama süreçlerine katılımda cinsiyet eşitliği ve risk altındaki grupların korunması ilkesine riayet edilmesi.

6-) Şeffaflık ve Erişilebilirlik

Tüm karar alma ve uygulama süreçlerinin, kamuoyunun bilgisine ve denetimine açık olması, saydamlığın sağlanması.
Kullanılan yaklaşım, metodoloji ve yöntemlerde dilin sade, anlaşılır ve açık olması.
Bilgiye erişim hakkının güvence altına alınması, bilgiye erişim kanallarının açık ve kolay olması.
Hizmet üretim ve sunmada yeni teknolojilerin kullanılarak hizmete erişim hız ve kalitesinin artırılması.
Etkin, hızlı, güvenilir ve karşılıklı tüm iletişim yöntemlerinin kullanılması.

7-) Hesap Verebilirlik

Siyasal, idari, mali ve hukuki hesap verme mekanizmalarının işletilmesi, yurttaşa, paydaşlara ve kamusal denetim organlarına rapor verilmesi.
Kamu kaynaklarının elde edilmesinde, yönetim ve kullanılmasında, yapılan iş ve işlemlerin nedenleriyle birlikte, denetim yapmakla görevli kuruluşa ve kamuoyuna sunulması.
Tüm mali gelir ve giderlerin bütçede yer alması, stratejik planlar, bütçeler, hesaplar ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık ve anlaşılır olması.
Belediye Meclis kararlarının, kesin hesap ve faaliyet raporları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve raporların yurttaşlara toplumsal gruplara ve kentsel paydaşlara ulaştırılması.
İzleme ve denetleme mekanizmalarının güçlendirilmesi.
Tüm karar alma ve uygulama süreçlerinin, kamuoyunun bilgisine ve denetimine açık olması.

 

8-) Sürdürülebilirlik

Kentsel politika ve programları geliştirirken palyatif ve popülist yaklaşımlardan kaçınılması.
Tüm hizmet ve projelerde sürdürülebilir demokratik, ekolojik yaşam ve kalkınma yaklaşımının esas alınması.
Kentsel politika ve program ve hizmet üretiminde kentsel ve bölgesel sürdürülebilir stratejik planlarının ve hedeflerin dikkate alınması.

9-) Verimlilik ve Etkinlik

Etkin, verimli ve sonuç alıcı hizmet üretme ve sunma anlayışının kurumsal felsefe olarak benimsenmesi.
Hizmetlerde, yerindelik ve ihtiyaca uygunluk kriterlerinin gözetilmesi.
Hizmet üretme ve sunmak için İhtiyaç ve iş analizlerinin doğru, gerçekçi ve zamanında yapılması.
Hizmet üretme ve sunmada idari, insani ve mali kaynakların yerinde ve doğru kullanılması.

10-) Kalite ve Yurttaş Memnuniyeti

Tüm politika ve hizmetlerin gelişim ve sunumlarında kaliteli ve sürdürülebilirlik ilkelerinin esas alınması.
Tüm yurttaşların, toplumsal kesimlerin ve paydaşların talep ve ihtiyaçlarına azami ölçüde yanıt olunması.
Hizmet üretim ve sunma yaklaşımlarında halkçılık anlayışı ile yurttaş memnuniyetinin sağlanması.
Kentteki yurttaşların yerel yönetimle ilgili memnuniyetlerinin sürekli izlenip değerlendirilmesi.
Güler yüzlü ve yapıcı hizmet anlayışının benimsenmesi.
Yerel yönetimin doğrudan iletişim, işbirliği, diyalog ve mutabakattan yana olunması.
Kentte yurttaşlık ve hemşerilik bilincinin güçlendirilmesinin sağlanması

Kentlilik bilinci ve kent kültürünün geliştirilmesi.