English Kurdi Türkçe
251 93 00

Taşeron İşçi Kadroya Geçiş Başvuru sonucu

23.03.2018

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24.üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Balıklı 30.maddesinin 3.fıkrasında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında bulunmakla birlikte 04.12.2017 tarihinde doğum ( doğum öncesi ve doğum sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibariyle askerde bulunanlar da başvuru hakkında yararlanırlar. Bu durumdakiler için başvuru veya geçiş süreleri askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

          30.uncu maddenin 4 fıkrasında İşçi Statüsüne Geçirilme Süreci, düzenlemenin kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder ve bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre idarece veya idarelerin şirketlerince tamamlanır hükmü gereğince,

.        1 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin  Sürekli İşçi Kadrolarına veya  Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin olarak Belediyemizce oluşturulan Tespit Komisyonunun yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde Belediyemizde taşeron işçisi olarak çalışmakta iken 09.03.2017 tarihinde askere giden 09.03.2018 tarihinde terhis olan  Sercan DENİZ Belediye İktisadi Teşekküllerinde işçi statüsüne geçmek üzere başvuruda bulunmuş olup,istenilen kriterleri taşıdığı tespit edilmiş  başvurusu kabul edilmiştir.

         23.03..2018 tarihinde ilan edilerek 3 gün askıda kalması gerekmektedir. İlan edildiğine dair  ve askı süresinin sonunda tutulacak tutanakların İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

           Gereğini rica ederim.