English Kurdi Türkçe
251 93 00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

24.08.2017

ADI SOYADI : Mirzeydin YAŞAR

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev
alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında
başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin
özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki,
çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
g) Şef : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi
verilen birim mensubu
e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel) ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun
48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına
Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Fatih Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef,
memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak Eğitim Destek Evleri, Mahalle Evleri, Kardelen Kadın Evi, Gün Işığı Mağazasında Sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan
bağlı; Eğitim Şefliği, Sosyal Yardım Şefliği, Spor Şefliği, Engelli Masası Şefliği ve Halkla İlişkiler Şefliği Birimi olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulmuştur.
(4) Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıdaki gibidir.
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri
olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Eğitim Destek Evleri, Mahalle Evleri, Kardelen Kadın Evi, Gün Işığı Mağazası vb.) tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini
sağlar.
9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
sağlar.
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma
yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve
yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme
yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani
denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil
raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için
bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak
yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme
yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz
olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın
onayına sunma yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin
yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğün ve bağlı Şeflik ve birimlerin görevleri
MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde
kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst
amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak
yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şeflikteki Birimlerin görev ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Halkla İlişkiler Şefliği:
1) Belediyenin halkla ilişkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aşamasından
sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak
sonuçları takip etmek,
2) Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve başvurularını kabul ederek ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçları takip etmek,
3) Diğer halkla ilişkiler uygulamaları alanındaki yenilikleri takip etmek bunlardan uygun
olanlarının belediyemizde uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapmak, bu kapsamda
çeşitli öneriler hazırlamak,
4) Kurum içi iletişimi sağlamak, kurum kimliğini ve aidiyeti oluşturmak amacıyla çalışmalar
yapmak, iç haberleşmeye dair basılı materyaller yayınlamak,
5) Gerekli hallerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek maksadıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak,
6) Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler alanlarında, bilimsel toplantılar
düzenlemek, bu alanda düzenlenen toplantılara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak,
7) Tüm Mahalleleri kapsayan (iç ve dış) Halk Toplantıları düzenlemek.
8) İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın düğün cenaze gibi sosyal nitelikli talepleri
doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak.
9) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar,
konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller,
mahalle şenlikleri yapılmasını sağlamak.
10) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın
alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.
11) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
12) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak
13) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil
toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması
ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
14) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır
olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.
15) Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.
 
b)Eğitim Şefliği
1)İlçemizde maddi durumu düşük öğrencilere destek olabilmek için Belediyemize bağlı Eğitim Destek Evlerinde bu öğrencilere daha kaliteli eğitim verilmesini sağlamak
2)Eğitim Destek Evleri aracılığı ile öğrencilere ve ilçedeki çocuklara yönelik çeşitli kurslar(resim, folklor, tiyatro vb) düzenlemek
3)Öğrenciler arasında sosyal iletişimi arttırmak ve daha güçlü ilişkiler kurabilmek için çeşitli geziler düzenlemek
4) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
5)Başarılı olan öğrencilere teşvik edici ödüller vermek.
 
c)Sosyal Yardım şefliği
1) İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza, Gün Işığı Mağazası aracılığı ile giyim ve gıda yardımında bulunmak
2)İlçemiz dahilinde maddi durumu düşük ailelere belediye bütçesi ölçüsünde nakdi yardımda bulunmak
3)Gün Işığı Mağazası ile ilgili her türlü işlemi yapmak ve bağışları almak
4)Gün Işığı Mağazası çalışanları aracılığı ile maddi durumu düşük aileler hakkında araştırma yapmak.
d)Spor Şefliği
1) Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak.
2)Bünyesinde yer alan spor takımlarının her türlü iş ve işlemlerini yürütmek
3)Bağlar Belediyesi Spor Kulübü ile beraber spor karşılaşmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 
e) Engelliler Masası Şefliği
1)Engelliler ile ilgili her türlü sorunu ilgili birimlere taşıyıp çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürütmek.
2)Engelliler Haftasında etkinlikler düzenleyerek engellilerin sorunlarının tartışılması ve çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yürütmek.
3)Günlük hayatta engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin anketler düzenlemek.
4)Engellilerin daha rahat bir yaşam sürmesi için hayata geçirilen projelerin engelliler açısından uygunluğunu kontrol etmek.
 
b)Personellerin görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli
personeller(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge
ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz
ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 10 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda
gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine
kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür
ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine
verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi
koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır,
konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.
d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik
ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını,
sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan
Yardımcısı imzası ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili
Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 13: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben
ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

T.C.
DİYABAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ
 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
BAĞLI KARDELEN KADIN EVLERİ (BAKEV) YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM
 GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ:
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Bağlar Belediyesi tarafından açılan Kardelen Kadın Evi’nde verilecek hizmetleri ve yapılacak faaliyetleri tanımlamak, Kadın Evi’nin işleyişine ilişkin esasları belirlemektir. 
  
KAPSAM: 

Madde  2-
Bu yönetmelik, Bağlar Belediyesince açılan Kardelen Kadın Evi’nin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları kapsar. Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi kısaca (BAKEV) olarak ifade edilir. 

YASAL DAYANAK:   

Madde 3-
Bu yönetmelik,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.’inci Maddesi'nin (m)bedine dayanılarak hazırlanmıştır.   

TANIMLAR: 

Madde 4-  
Bu yönetmelikte geçen: 
a) Bağlar Belediyesi: Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ni  
b) Meclis: Diyarbakır Bağlar Belediye Meclisi’ni 
c) Kadın Evi: Diyarbakır Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kardelen Kadın Evi’ni 
d) Hizmet Binası: Diyarbakır Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kardelen Kadın Evi’nin çalışmalarını yürüttüğü binayı tanımlar.   

II. BÖLÜM 
KURULUŞ, HİZMET VE İŞLEYİŞ 
  KURULUŞ: 
 Madde 5- 
Bağlar Belediye Meclisi’nin kabulü ve  Belediye Başkanının onayı ile Kardelen Kadın Evi (BAKEV) hizmete açılır. Uygun görülen yerlerde şubeler açılır.  

KURULUŞ AMACI: 
Madde 6-
Kadının ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin katılımını sağlamak; kadın ve çocukların yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak; çözüm yol ve yöntemleri geliştirmek; destek sunmak; dayanışmayı teşvik etmek, kadını güçlendirerek statüsünü yükseltmek.

Madde 7- 
BAKEV Bağlar Belediye Başkanı’na meclisçe yetki verilmesi halinde gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projeler geliştirir, bu projelere yurtiçinden ve dışından destek ve finansman kaynağı sağlar. 
  
HİZMET ESASLARI: 

Madde 8-
Kadın Evi’ndeki faaliyetler aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür:  
1- Kadın Evi’nde yürütülecek çalışmanın planlanması ve sunulmasında, öncelikle Bağlar’ daki kadınların sorunları ve ihtiyaçları göz önünde tutulur. 
2- Kadın Evi’nin çalışmaları, hizmet binası ile sınırlı değildir, kadınların yaşadığı mekanlarda da yürütülür, saha araştırmaları, yaygın kitle eğitimleri yapılır. 
3- Kadın Evi’nin çalışmaları; gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve gönüllülerin katılımı sağlanarak yürütülür. 
4- Kadın Evi mevcut imkanları en verimli biçimde kullanır ve yeni kaynaklar yaratılması için çaba gösterir. 
  
ETKİNLİK ALANLARI: 

Madde 9-
Kadın Evi’nde aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterilir;  
 1-Bilimsel araştırma ve incelemeler yapılır: 
a-Kadının ve çocuğun toplum içindeki konumunu tespit etmeye yönelik araştırmalar yapılır. 
b-Kadın ve çocukların sorun ve gereksinimleri, istek ve önerilerini tespit eden araştırmalar, kamuoyu yoklamaları vb. çalışmalar yapılır. 
c- Toplumun kadın ve kadın sorunlarına bakışı ve eğilimi belirlenir. 
d-Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı ve kadın sorunlarının çözümünde kullanılacak kaynakları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılır. 
e-Suça ve kötü alışkanlıklara yönelimin nedenlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla çalışmalar yapılır. 
f-İç ve dış göçün etkilerini, aile yapısındaki ve kadının statüsündeki değişimi saptamaya yönelik çalışmalar yapılır. 
g-Cinsiyet ayrımcılığının sosyal, kültürel, ekonomik, yasal dayanaklarını ortaya çıkaracak ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak tedbirlerin geliştirilmesine hizmet edecek araştırmalar, çalışmalar yapılır. 
h- Kadına yönelik şiddetle ilişkili araştırmalar, çalışmalar yapılır.   
2- Danışmanlık, rehberlik ve barınma hizmetleri verilir. 
a-Sorunlarının çözümünde kadınlara yardımcı olunur, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulur. 
b-Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözüme becerileri geliştirilir. 
c- Şiddete bağlı fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır. 
d-Şiddete maruz kalan kadınlara yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapılır, hukuki yardım verilir/sağlanır; davaları ile ilgili olarak kamuoyu oluşturma, destek verme dava sürecini izleme çalışmaları yapılır. 
e-Yerinden edilmiş göç mağduru kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapılır. 
f-Kötü davranış gören, şiddete maruz kalan kadınların geçici olarak korunmalarını sağlayan yatılı evler, misafirhaneler kurulur.   
3- Kadınların istihdamına ve ekonomik hayata etkin katılmalarına yönelik çalışmalar yapılır. 
a-Kadınlara meslek ve beceri edindirme amaçlı çalışmalar yapılır. 
b-Kadınlara gelir kaynakları sağlamak için çalışmalar yapılır. 
c- Kadınların ekonomik yaşama etkin katılımlarını ve ekonomik imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlayıcı çalışmalar yapılır. 
d-Kadın girişimciliği ve kadın kooperatifçiliği desteklenir. 
e- Kadınlar arasında dayanışma ve yardımlaşma teşvik edilir. 
f- Kadınların vasıflarına uygun işlerde istihdam edilerek, üretici konuma gelmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılır. 
g-Kadınlara istihdam olanakları yaratılması ve kadın istihdamının artırılması yönünde çalışmalar yapılır. 
h-Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.    
i-Kadın emeğinin görünür kılınmasına yönelik çalışmalar yapılır.   
4- Sağlık Konularında Çalışmalar Yapılır: 
a-Kadın sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. 
b-Anne/çocuk sağlığı ve hijyen konularında eğitici/bilgilendirici çalışmalar yapılır. 
c-İhtiyacı olan kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti sunulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.  
5- Toplumsal Bilinci Yükseltmeye Yönelik Çalışmalar Yapılır: 
a-Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılır. 
b-Kadın sorunlarına yönelik kampanyalar ve eğitim programları düzenlenir. 
c-Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına, geri toplumsal değer yargılarının değiştirilmesine, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kampanyalar ve eğitim programları düzenlenir. 
d-Kadın haklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar yapılır. 
e-Kadının aile içindeki statüsünü güçlendirecek, erkeğin kadına bakış açısını değiştirecek çalışmalar yapılır. 
f-Aile içi şiddet, töre cinayeti gibi konularda, aileye yönelik eğitsel çalışmalar yapılır. 
g-Kadınları yerel yönetimler hakkında bilgilendiren, katkı ve katılımlarını artıran çalışmalar yapılır. 
h-Kadınların eğitimine katkıda bulunulur, okuma-yazma kursları düzenlenir. 
i- Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenir. 
j- Sempozyum, açıkoturum, konferans, panel, seminer vb toplantılar düzenlenir.   
6- Kamu/Özel Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri Arasında İşbirliği, Dayanışma ve Eşgüdüm Sağlamaya Dönük Çalışmalar Yapılır: 
a-Kadınların ihtiyaçlarını saptamaya, taleplerini karşılamaya yönelik her türlü faaliyette, ilgili tüm taraflardan destek almak, işbirliğinde bulunmak, eşgüdümü sağlamak esastır.   
b-Kadın kurum/kuruluşları ve farklı kurumların kadın çalışmaları yürüten birimleri ile dayanışma ve işbirliğini geliştirecek çalışmalar yapılır. 
c- Kadın kurumları arasında dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamaya yönelik faaliyetler organize edilir. 
d-Kadın sorununa duyarlı kadınlar arasında bilgi ve deneyim aktarımına, fikir alışverişi ve dostluk geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.   
7- Basın, yayın ve kamuoyu ile ilgili çalışmalar yapılır:  
a-Kadın Evi bünyesinde yapılan araştırma ve çalışmalar, bu çalışmalardan elde edilen istatistiki bilgiler basına ve kamuoyuna duyurulur. 
b- Kadın Evi’ne ait bir Web sayfası oluşturularak; hizmetler, çalışmalar ve duyurulara yer verilir.  
c-Kadın konuları ve sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturmak amacıyla her türlü broşür, el ilanı, afiş vb yapılır. 
d-Kadınlar ile ilgili araştırma, yayın ve çalışmalar izlenir, arşiv oluşturulur. 
e-Kadın Evi bünyesinde yapılan çalışmalarla ve kadın konuları ile ilgili süreli/süresiz, görsel/yazılı yayınlar yapılır. 
f- Televizyon ve radyo programları yapılır.  
8- Kadın Kütüphanesi Oluşturulur: 
a- Kadın Evi bünyesinde bir kütüphane oluşturulur. 
b- Kütüphanenin oluşturulması ve geliştirilmesinde, gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kişi, kurum, kuruluş ve oluşumlarla dayanışma sağlanır. 
c- Kütüphane hizmeti kapsamında okuma masaları oluşturulur. İsteyen kişi, kurum ve kuruluşlar kütüphane hizmetinden yararlanır.  
d-Kadın Evi’nin faaliyet amacıyla ilgili konularda bilgi bankası oluşturulur. 
  
9- Projeler Geliştirilir ve Uygulanır: 
a- Kadın sorunlarının araştırılıp incelenmesi, belirlenen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler geliştirilip, uygulanır. 
b- Hazırlanan projeler, ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve kişilere sunularak, desteklemeleri/finanse etmeleri istenir. 
c- Kadın politikaları ve yasa değişiklikleri konularında öneriler hazırlanır ve ilgili yerlere sunulur. 
  
III. BÖLÜM  
ÇALIŞANLAR, GÖREV VE YETKİLERİ:   

Madde 10- 

Kadın Evindeki faaliyetler, Belediye Başkanı’nın görevlendireceği bir idare amiri ve yeterli sayıdaki personel (sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, eğitmen, avukat, tercüman, hizmetli çalışan vb) tarafından yürütülür. Ayrıca gönüllü çalışanlardan da istifade edilir. 

Madde 11-
Kadın Evi’nin faaliyetleri  aşağıda tanımlanan organlar/kişiler tarafından yürütülür.  
a- Yönetim Kurulu 
a1- Belediye Başkanı tarafından, Kadın Evi’nin de yürütülecek çalışmaları planlayacak; Kadın Evi’nin hizmetlerinden yararlanacak kişilerin belirlenmesine karar verecek; Kadın Evi’nin mali bütçesini oluşturacak; ekonomik imkanların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek; işleyiş içerisinde ortaya çıkacak sorunları çözecek; üç kişilik bir Yönetim Kurulu oluşturulur. 
a2- İdare Amiri Yönetim Kurulun’ da mutlaka yer alır; Yönetim Kurulu’nun diğer iki üyesi Belediye Başkanı’nın takdirine bağlı olarak Kadın Evi çalışanları dışından da olabilir.   
a3- Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu üyeliğini gerekçe göstererek iptal edebilir.   
a4- Yönetim Kurulu çalışma tarzını, toplantı periyodunu kendisi belirler; Yönetim Kurulu üyeliği karşılığında bir ücret talep edilmez.   
a5- Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı’na ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne karşı sorumludur. Dönemsel faaliyet raporlarını Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu müdürlüğe sunmak, çalışmalardan haberdar etmekle yükümlüdür.   
b- İdare Amiri (Müdür)  
İdare Amiri, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararları hayata geçirmek; Kadın Evi’ndeki faaliyetlerin yönetmeliği uygun olarak yürütülmesini sağlamak; personelin sevk, idare ve denetimini yapmakla yükümlüdür.    
c-Personel  
c1- Kadın Evi çalışmalarını yürütmek üzere, Belediye Başkanı’nın görevlendireceği yeterli sayıda personelden oluşur. 
  c2- Belediye bünyesinde, Kadın Evi çalışmalarının yürütecek nitelikte personel olmaması durumunda, personel alımı yapılır.   
c3- Kadın Evi personeli, kendi alanı ile ilgili görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.   
d- Gönüllü Çalışanlar 
  d1- Kadın Evi’nin çalışma ilkelerine uymak koşulu ile gönüllü olarak faaliyetlerde yer almak isteyen kişiler, nitelikleri yapmak istedikleri işe uygun ise Belediye Başkanı’nın oluru ile faaliyetlerde yer alabilirler. 
  d2- Bu hizmetleri karşılığında her hangi bir ücret talebinde bulunamazlar.   
  d3- Gönüllü kişilerin çalışmalarına Belediye Başkanı gerekçe göstererek son verebilir. 

  MALİ HÜKÜMLER:   

Madde 12. 
Merkezin işleyişi ile ilgili her türlü gider, Bağlar Belediyesi bütçesinden ve bu hususla ilgili bağışlardan karşılanır. 

 YÜRÜRLÜK: 

 Madde 13. 
 Bu yönetmenlik Bağlar Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben  ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME: 

Madde 14. 
Bu yönetmelik hükümleri Bağlar Belediye Başkanlığınca yürütülür. 08/02/2012


Yüksel BARAN                                       Raziye TAŞKIRAN                         Nezihe KENT                                    
Meclis Başkanı                                                 Katip                                               Katip