English Kurdi Türkçe
251 93 00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Cengiz GÜNEŞ

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanını,
sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak
yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün
kuruluş, görev ve esasları ile 5018 sayılı Kanunun 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemleri destek hizmetleri birimi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhalesi Sözleşmeleri Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Hukuki dayanak
MADDE 3:  Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
d) Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,
e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
f) Şef : Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,
g) Personel : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını ( memur, sözleşmeli personel ve işçiler) ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş:
MADDE 5: (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve
22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, memur, sözleşmeli personel ve işçilerden oluşur.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak şeflik kurmak ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 : (1) Destek Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri :
1) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olup Müdürlüğü Başkanlık huzurunda
temsil etmek.
2) Alt Birim şefleri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle
ayrılan yetkililerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
3) Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
4) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel
arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,
denetlemek,
5) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla
ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
6) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma
programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
7) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin
etmek,
8) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek,
çalışmaları değerlendirmek,
9) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri
vermek,
10) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
11) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
12) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
b) Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı
bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma
yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme
yetkisi.
c) Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları :
1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde
yürütülmesini sağlamak,
2) Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.
3) Alt Birim şefliklerinde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler
olduğu, müdür ve ilgili alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek
açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu
yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında
bulunduracaktır.
4) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği
görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğe bağlı Şeflik ve görevleri
MADDE 8 : (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar,
tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
Şefin görev ve sorumlulukları:
1) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini
yürütmek,
2) Memur ve işçilerin görev bölümünü yapmalarından ve personelin devamından
sorumlu olmak,
3) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek,
işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.
a) İhale ve Satınalma Şefliğinin görev ve sorumlulukları: Kamu ihale Kurumunun
belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden gelen talepleri:
1) Limit içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin
Usulü ile temin etmek.
2) Limit üzerinde ise Kamu İhale Kanunu çerçevesinde İhale yolu ile teminini sağlamak için her türlü işlemi yapmak.
3) Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve
teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.
4) Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden
gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan mevcut yasa ve
yönetmelikler dahilinde temin etmek.
5) Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden
kontrole tabi tutmak.
6) Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak
7) Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak
8) Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri
dahilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla
birlikte ihale komisyonuna arz etmek.
9) İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler
hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.
10) Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak.
11) Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını vermek.
12) Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek
13)Dış piyasalardan temin edilen malzemenin akreditif, yurda nakil, ithal ve sigorta ile
ilgili işlemlerini yapmak.
14) Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik
şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak
ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmakla görevlidirler.
15)Belediyenin taşınmazlarının kiralamaları ile ilgili talepleri takip etmek, Encümen kararını takiben ilgili firmalara veya kişilere tebligat yapmak, kiralama işini sonuçlandırıp sözleşmeler hazırlamak.
16)İhale komisyonuna ihale dosyalarını zamanında ulaştırmak ve ihale komisyonunca alınan kararlarla ilgili yazışma ve tebligatları yapmak.
b) İdari işler Şefliğinin görev ve sorumlulukları:
1)Belediyemizin her türlü abonelik(elektrik, su, doğalgaz, vb.) faaliyetlerini yürütmek
2)Belediyenin miadı dolmuş malzemelerini toplayarak muhafaza etmek, ayniyat ve demirbaştan düşümünü yapmak
3)Tüm yardımcı hizmetli ve iç temizlik personelinin organizesini yapmak, personelin çalışmalarını ve performansını denetlemek, mesleki gelişmeleri için gerekli görülen tedbirleri uygulamak
4)Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini takip etmek, ısınma, ısıtma, aydınlanma gibi ünitelerinin çalışmasını sevk ve idare etmek
5)Belediyenin telefon, telsiz, fax, su, elektrik, doğalgaz, vb.abonelik kurulum bakım onarım ve ödeme işlemlerini yapmak
c)Personellerin görev ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli personeller( memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler) kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 9 : (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek
ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro
sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki tüm personeli kendilerine verilen
görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 10 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına
göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Destek Hizmetleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şef’e veya sorumlu personele iletir.
d) Şef veya görevli personel evrakları niteliğine göre inceler gerekli araştırmaları yaparak
doğrudan temin yada ihale konusunda harcama yetkilisinden onay alarak sonuca ulaştırır.
e) Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne
havale edilir.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 15: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 16: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben
ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.