English Kurdi Türkçe
251 93 00

Yapı Kontrol Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Sıddık AYCIL

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRÜLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
 Amaç
MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile tüm yasa, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde, Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanlığı, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.
Kapsam
MADDE 2-Bu yönetmelik hükümleri Diyarbakır Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde uygulanır.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3-Yapı Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4- Bu yönetmelikte adı geçen;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim :Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını(memur, zabıta memuru, işçi ve sözleşmeli personel) ifade eder
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunun 48nci
maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü; Müdür, Memur, zabıta memuru, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.
(2)Müdürlüğe bağlı olarak, Yapı Denetim Şefliği ve Kaçak Yapı Denetim Şefliği bulunmaktadır.Şefliklerin sayısını belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8: (1) Yapı Kontrol Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Yapı Kontrol Müdürünün Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydı ile yazılı ve sözlü emirler ile yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirilmesini yapar.
7) Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
b) Yapı Kontrol Müdürünün Yetkileri
1) Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince Müdürlüğün işleyişine ilişkin
görevlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Disiplin amiri olarak personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması yetkisi
4) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi
5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu
Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
8) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımını yapma yetkisi.
9) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme
yetkisi.
c) İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumlulukları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri :
MADDE 9: (1) Birim sorumlusu (şef); Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı
çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde
üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz
yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Bağlı Şeflikler:
1) Yapı Denetim Şefliği:
1)  İmar mevzuatı çerçevesinde yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamakla görevlidir.
2)Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı fenni mesullerin ve müteahhidin, denetim firmasının yapıyı ruhsat ve teknik şartnameye uygunluğunu kontrol eder.
3)Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibini, müteahhidini ve fenni mesulüne imar kanununun ilgili maddelerine göre para cezası işlemi yapar.
4)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda imar Kanununun 32.maddesine göre işlem yapar.
5)Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için imar kanununun 40. maddesine göre işlem yapar.
6) Yapı kullanma izin işlemlerinin imar Kanununun 30.maddesine göre yerine getirir.
7) Ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibini, müteahhidini ve fenni mesulüne imar kanununun 42.maddesine göre para cezası işlemi yapar.
8)Yapı Denetim firmaları ile ilgili aksaklıkları yerinde denetler ve ilgili kurumlara rapor edilmesini sağlar.
9)Yapı Denetim firmaları tarafından hazırlanan hak edişlere ilişkin yapılar kontrol edilerek tutanak altına alınır.
2) Kaçak Yapı Denetim Şefliği:
1)Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapar.
2)Haftalık. programlar dahilinde arazi kontrollerini, iskan için yerinde kontrol işlemini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlemini yapar.
3)Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için imar kanununun 39.maddesine göre işlem yapar.
4)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda imar Kanununun 32.maddesine göre işlem yapar.
5) Ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibini, müteahhidini ve fenni mesulüne imar kanununun 42.maddesine göre para cezası işlemi yapar.
b) Personellerin görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli personeller(memur, işçi, zabıta memuru ve sözleşmeli personel) kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 10 : (1) Yapı Kontrol Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda
belirtilmiştir.
a) Görevin kabulü :Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen
evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.
b) Görevin icrası : İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu işlem dosyası , projeler, şikayet
dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere
Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11:
1) Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Yapı Kontrol Müdürlüğüne gelen tüm evraklar Kalemde toplanır, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.
c) Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri v.b. Kalem
tarafından dosyası ile işleme girmesi için Arşive gönderilir.
ç) Yapı Kontrol Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası
incelenerek gereği yapılır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Yapı Kontrol Müdürlüğü bütün yazışmalarını
ilgili personel, müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 13 : (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben
ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14: (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür