English Kurdi Türkçe
251 93 00

Temizlik İşleri Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Selçuk KARACA

TELEFON :

E-POSTA :

TC.
BAĞLAR BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile tüm yasa, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde, Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik hükümleri Diyarbakır Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde uygulanır.
Hukuki dayanak
MADDE 3- Temizlik İşleri Müdürlüğü5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında ;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim :Temizlik İşleri Müdürlüğünü,
d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
g) Şef : Temizlik İşleri Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi
verilen birim mensubu
e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını (memur, işçi ve sözleşmeli personel) ifade eder
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve
22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ Belediye ve
Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik ’Hükümlerine göre Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve şef, memur, sözleşmeli personel ve işçilerden oluşmaktadır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 : (1) Temizlik İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki
gibidir.
a) Temizlik İşleri Müdürünün Görevleri
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydı ile yazılı ve sözlü emirler ile yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirilmesini yapar.
7) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
8) Müdür, Müdürlük personelinin devam ve devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönerge ile tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulundurulacaktır.
b) Temizlik İşleriMüdürünün Yetkileri
1) Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince Müdürlüğün işleyişine ilişkin
görevlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Disiplin amiri olarak personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması yetkisi
4) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi
5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu
Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
8) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımını yapma yetkisi.
9) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme
yetkisi.
c) Temizlik İşleriMüdürünün Sorumlulukları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.
MADDE 8:Temizlik İşleri  Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları:
1)Hizmetlerin zamanında,verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.     
2)Çöp toplama alanlarının güzergahlarını belirlemek.
3)Geri dönüşümü mümkün olan atıkları(şişe,cam,karton-kağıt,plastik v.b)diğer katılardan ayırmak ve üretim döngüsüne katmak için plan ve programlar yapmak.
4)Firma tarafından yürütülen faaliyetlerin  plan ve programını yapıp,firmaya uygulatmak.
5)Belediye sınırları dahilinde meydana gelen kül, cüruf ve hafriyatların kaldırılması,taşınması ve nihai bertarafına kadar çalışmalar ile ilgili program yapmak.
6)Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği yapmak.
7)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak,Başkanlığın onayına sunmak,Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.
8)Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek,çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak,personellerle ilgili izin,hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.           
9)Çalışma verimini artırmak amacıyla kanunları,idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek,satın almak gibi durumlardan personellerinde yararlanmasını sağlamak.
Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri :
MADDE 9: (1) Birim sorumlusu (şef); Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı
çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde
üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz
yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Bağlı Şeflikler:
1)Makine İkmal Şefliği:
1)Şefliğe bağlı atölye ve yıkama servisiyle Belediyeye ait iş makinalarının, kamyon ve binek araçların atölyede çalışan tamirci, kaynakçı v.b gibi tüm işçilerle motor, aktarma, fren, oto elektrik-akü, şasi-kaporta, boya, kaynak, lastik arızalarının tamir ve bakımının yapılması, onarılması, revize edilmesi.
2) Demir doğrama,ızgara yapımı ,çöp konteynırlarının tamiri ve boyalarının yapılması.
3)Atölyede teknik açıdan yapılamayacak işlerin( rektifiye,pompa,enjektör,boya v.b) dışarıdan teminini sağlanması. Ayrıca bakım-onarım gerektirecek işlerin yaptırılması.
4)Çalışan personelin eksikliklerini ve ihtiyacı olan teknik ekipmanı sağlamak.
5)Araçların tamirinde -revizyonunda ambarda olmayan yedek parçaları dış piyasadan teminini sağlamak,bu işlem esnasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak.
6)Belediyeye ait tüm araçların akaryakıt ikmalini sağlamak.
7)Araç parkında bulunan tüm araçların trafik tescil ve sigorta işlerinin takibini yapmak.
b) Çevre Koruma ve Geri Dönüşüm Şefliği:
1)Görev ve sorumlulukları yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten
Müdür'e karşı sorumludur.
2)Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapar.
3)Çevresel kirliliğe sebep olan parametrelerden dolayı ,halkı eğitici ve bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.
4-Moloz, Hafriyat, Curuf ve Kömür küllerinin gelişi güzel atılmasını engellemek.
5)Katı atık (çöp) saatini oluşturmak.
6)Ambalaj ve ambalaj atıkların kontrolü yönetmeliğine göre kaynağında katı atık ayrıştırılması ile ilgili programları takip etmek ve çalışmalarını yapmak.
7)Katı atıklarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde ilgili müdürlüklerle işbirliği yapmak.
8)Seminerler düzenlemek ve benzeri toplantılara katılmak.
 9)Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde verilen diğer görevleri yapmak.
 
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 9 : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda
belirtilmiştir.
a) Görevin kabulü :Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen
evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.
b) Görevin icrası : İşleme giren evrak , şikayet dilekçeleri ilgili personel tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 10:
1) Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen tüm evraklar Kalemde toplanır, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.
c) Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri v.b. tarafından dosyası ile işleme girmesi için Arşive gönderilir.
ç) Temizlik İşleri Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası
incelenerek gereği yapılır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Temizlik İşleri Müdürlüğü bütün yazışmalarını
ilgili personel, müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 11: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 12 : (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben
ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13: (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.