English Kurdi Türkçe
251 93 00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Cahit ALTAŞ

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev alanını,
sorumluluk ve yetkilerini belirlemek, görevlerinin yerine getirilisi ve yetkilerinin kullanışında
başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar
Hukuki dayanak:
MADDE 3: (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
e) Personel : Müdür ve diğer birim mensuplarını(memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, işçi ve sözleşmeli personel) ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunun 48nci
maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Müdür, Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.
(2) Müdürlüğün kadrosunu oluştururken, işyerlerinin denetimi ile ruhsatlandırılması
işlemlerinde ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
(3) İlçedeki işyerlerinin sayısı her yıl artış gösterdiğinden, kontrol ve denetimlerinin halk
sağlığı için daha sıklıkla yapılabilmesi için ihtiyaca göre norm kadroya uygun olarak birimler
kurabilir.
(4) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye başkanının yetki ve görev verdiği Başkan
yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8: (1) Ruhsat ve Denetim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki
gibidir.
a) Ruhsat ve Denetim Müdürünün Görevleri;
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,
6) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve
performans değerlendirmesini yapmak,
7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde
yürütülmesini sağlamak,
8) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine
getirmek,
10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip
etmek ve maiyetindekilere iletmek veya duyurmak,
12) Belediye meclisine ruhsat fiyat tarifesi hakkında karar almak üzere teklifte bulunmak,
13) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin
görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak,
çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip
kararları alınması hususunda üst makamlara bilgi vermek,
14) Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve
araştırmalar yaparak hazırlamak,
15) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak
çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların,
özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık
izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak,
denetim ve gözetimini yapmak,
17) Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları
yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,
18) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve
haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,
19) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
20) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların
yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
21) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen diğer görevlerin yerine
getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
b) Ruhsat ve Denetim Müdürünün Yetkileri:
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenleme, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı
bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi
8) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
c) Ruhsat ve Denetim Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında
kullanılmasından sorumludur.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9: (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
1) Görevlerini yasalara uygun zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,
2) Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence
yerlerinin tespit ve denetimini yapmak ve bu denetleme sonucunda ruhsat öncesi
faaliyete uygun hale getirilmesi sağlamak.
3) Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının
tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak,
4) İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (Sıhhi, gayrı sıhhi, umuma açık
istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili
ruhsatı veya izin belgesi verme işlemlerini yapmak,
5) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence
yerlerini yürürlükte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
doğrultusunda envaline göre ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda
ruhsatlandırılmasını sağlamak.
6) Ruhsat aşamalarında mevzuata Belediyeye verdiği yükümlülükleri Belediyenin bu işle
ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken
yazışmaları yürütmek.
7) Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken vergi, harç, resim ücret ve satış
bedeli cinsinden Belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak,
8) Herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf
özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapar, taşıyanların sınıfını yükseltme veya
gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
9) Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
10) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa istinaden İlçemizdeki işyerleri ve semt
pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini damgalamak, Denetimlerde bulunmak,
Kayıtlarını tutmak,
11) İşyerlerinin ücret ve tarifelerini tasdik etme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
12) Ruhsata tabi olmayan işyerlerinden "İşyeri Açma Harcı" alınarak izin belgesi
düzenlemek,
13) İşyerlerine ruhsat verilmesi ve ruhsatın gereğinin yerine getirilememesi halinde ruhsatın
iptal edilmesi işlemlerini yapmak,
14) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 sayılı Polis ve Selahiyet
Kanununa istinaden işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek,
15) Ruhsat Müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu,
itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen
cevabi yazıların takibini yapmak,
16) Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce ve Denetim
birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri
yapmak amacıyla Belediye Encümenine bildirmek,
17)Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan Encümen Kararlarını ilgili kurum ve birimlere
bildirmek,
18) Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve amacı dışında faaliyet gösteren Umuma
Açık işyerleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan denetimler sonucu tanzim
edilerek Belediyemize gönderilen evrakı hakkında işlem yapılması için Belediye
Encümenine havale etmek, Encümen Kararını ilgili kişi ve kurumlara bildirmek,
19) Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak
Komisyonca incelenmesi için hazır hale getirmek,
20) Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlere bildirmek,
21) Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak,
22) Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,
23) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,
24) Müdüriyete gelen, giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birime
havalesini sağlamak,
25) Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,
 (2) Müdürlük emrinde görevli personel( memur, işçiler, vhki, sözleşmeli personel) kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 10: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine
kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve
sorumlu personel tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen
görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11:
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına
göre dosyalandıktan sonra Müdürlük Makama verilir.
c) Ruhsat ve Denetim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili personele iletir.
ç) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12:İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler
çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 13:Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.