English Kurdi Türkçe
251 93 00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Ferit TUTŞİ

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev alanını,
sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak
yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
Bağlar İlçesi sınırları dahilinde, halkın nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilmesi amacıyla, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve tesislerin yapımının ve bakımının sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.
Hukuki dayanak
MADDE 3: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
d) Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,
e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi
kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen
imza yetkisini kullananları,
f) Personel : Müdür ve diğer birim mensuplarını( memur, sözleşmeli personel, zabıta memuru, işçi ve bekçi) ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve
22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, memur, işçi, bekçi, zabıta memuru  ve sözleşmeli personelden oluşur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7: (1) Park ve Bahçeler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki
gibidir.
a) Park ve Bahçeler Müdürün Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
11) Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak
12) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutat bilgilendirme ve danışma toplantıları
düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirmek.
13) Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık
kontrollerini yaptırmak
14) Personellerin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamalarını takip etmek.
15) Teknik Elemanların görevlerini tespit ve tayin etmek
16) Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak
17) Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
18) Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hak edişlerinin tanziminin sağlanması
ve tahakkuklarının yapılması
19) Büyükşehir Belediyesi ile 3030 sayılı yasa gereği yapılması gereken hizmetler için
koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takip etmek.
20) Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların
bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak.
21) Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak.
22) Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini hazırlatmak.
23) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili
olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri
Meclise ve Encümene sunmak.
b) Park ve Bahçeler Müdürün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı
bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma
yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
c) Park ve Bahçeler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8:
1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti
alanları, çocuk oyun alanları v.b.)
2) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte
koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.
3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla
her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması.
4) Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş
bildirmek ve etüt etmek.
5) Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi
çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek.
Bu çalışmalar yapılmadığı zaman teklif edilen alan üzerinde müdürlükçe çalışma
yapmak ve masrafları Büyükşehir Belediyesine iletmek.
6) İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını
karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek.
7) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler,
eğlence ve yarışmalar düzenlemek.
8) Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımını
artırmaya çalışmak.
9) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek
gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı
bilgileri vermek.
10) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken
malzemeleri temin etmek.
11) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa
geçip işbirliği yapmak.
12) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını
hazırlamak veya hazırlatmak, DİSKİ, DİYARGAZ, DEDAŞ İdarelerine başvurup yapılan
tesisatlarını açtırılmasını sağlamak.
13) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin
etmek.
14) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
15) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek
16) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir
program hazırlayıp uygulamak.
17) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin
kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.
18) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.
19) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular kullanarak bu
alanları koruma altına almak.
20) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve
konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
21) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama,
kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları
yapmak.
22) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi
kulübeleri yapmak veya yaptırmak.
23) Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin
çalışmalarını denetlemek.
24) Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor
hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.
25) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve
bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.
26)Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.
27) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak
ve seminerler düzenlemek.
28) Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak.
29) Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen
ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi
için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.
30) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 1580 sayılı yasaya uygun ve müdürlük
çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak
31) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın
onayına sunmak.
32) Personelin yazışmalarını yapmak ve talep etmek.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 9: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine
kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve teknik
ekip tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 10 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına
göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve personellere iletir.
d) Müdürlükte görevli personel bu yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirir.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Valilik ve tüm
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu
personel, Şeflerin ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 11: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
MADDE 12: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.