English Kurdi Türkçe
251 93 00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Recep ERGÜN

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün

kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim statüsü ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Bağlar Belediyesini,

b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim :Mali hizmetler Müdürlüğünü,

d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

g) Şef :Mali hizmetler Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi verilen birim mensubu

e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını (memur, işçi, mutemet, tahsildar ve sözleşmeli personel) ifade eder, 

 

                                                         İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48nci maddesi

ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak Bağlar  Belediye Meclisince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Şef, Veznedar,

Tahsildar, Mutemet,işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak Muhasebe Şefliği, Gelir Şefliği ve İcra Şefliği olmak üzere üç şeflik bulunmaktadır.

(3) Şefliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

 

                                                             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7: (1) Mali Hizmetler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki

gibidir.

a) Mali Hizmetler Müdürünün Görevleri: Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler müdürüdür. Mali hizmetler müdürü;

1) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve

yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

2) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde

sunulmasını sağlar.

3) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

4) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve   önerilerde bulunur.

5) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

6) Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu

ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

7) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.

8) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

9) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde

yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

10) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

11) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

12) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

13) Personeli arasında gerektiğinde yazılı görev dağılımı yapar.

14) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve

performans değerlendirmesini yapar.

15) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve

doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

16) Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesini, yersiz ve fazla tahsil

edilenlerin ilgililerine iade edilmesini sağlar.

17) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlar.

18) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir

veya gönderir.

19) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar,

mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler.

20) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama

yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir.

21) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapar.

22) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen

sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

23) Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda

denetler veya mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini ister.

24) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalar.

b) Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları: Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

 Birim müdürü;

1) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon

sağlanmasından,

2) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

3) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

4) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

5) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

6) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,

7) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

8) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen

değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan,

9) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından

ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

10) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek

tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

11) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak

muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

12) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı

devralırken göstermediği noksanlıklardan ,

13) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol

etmekten,

14) Hesabını kendinden sonra gelen Müdüre devretmek, devredilen hesabı devralmaktan,

15) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler, bürolar ve görevleri

 

MADDE 8: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar,

tüzükler, yönetmelikler,Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun,  gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde  Müdürlük  Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) İcra Şefliği :

1) Dava safhası sonuçlanmış veya ihtiyati tedbir, haciz aşamasında olan dosyaların takibini yapmak.

2) Avukatların gözetimi altında icra işlemlerinin takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

3)Belediye vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafını takip ve tahsil etmek.

4)Vergi cezası ve para cezası gibi asli amme alacaklarını tahsil etmek.

5)Gecikme cezası gibi fer’i Amme Alacakları ile bunların takip masraflarını; 6183 sayılı amme alacakları kanununa göre takip ve tahsil etmek.

6) 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40, 41

ve 42nci maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan

zabıtlara istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk

ve tahsilatını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip

Tapu Müdürlüğü’ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki

işlemleri yapmak.

7) İcra Müdürlüklerince yapılan satışlara münadi görevlendirilmek, karşılığında

tellaliye tahsilatı yapmak,

 

 

 

b) Muhasebe Şefliği: Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının

tutulması,giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen

değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin

kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

Muhasebe Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

2) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

3) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

4) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak Bütçe Hazırlama Rehberini, belge ve cetveller

ile gerekli dokümanları Üst yöneticinin Harcama Birimlerine göndereceği Bütçe

Çağrısı yazısına ekleyerek ilgili birimlere göndermek.

5) Harcama birimlerinden gelen bütçe tekliflerini ve performans programlarını

kayıtlara geçirerek Hazırlık Bütçesini oluşturmak.

6) Yapılan Hazırlık Bütçesini Mali Hizmetler Müdürü ile birlikte diğer Harcama birimi

temsilcileri ile görüşerek İdarenin bütçe hazırlanmasında ilgili kanunları,

yönetmelikleri dikkate alarak Üst Yöneticinin belirleyeceği Belediyenin bütçesini

yapmak.

7) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili

birimlere gönderilmesini sağlamak.

8) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

9) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak

idarenin yapacağı faaliyet raporu için Harcama birimlerine istenilen dökümanları

temin etmek.

10) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal

cetvellerini Harcama birimleri ile birlikte düzenlemek.

11) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Mali Hizmetler

Müdürü aracılığı ile Harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak .

12) Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek,

ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek,

13) Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin

yapılmasını sağlamak,

14) Müdürlükler tarafından yapılacak olan doğrudan temin usulü ile yapılacak

harcamaların takip edilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

15) Belediye’nin üst Mer’i mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin Sayıştay'a

verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak,

16) Belediye’nin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle

raporların hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını sağlamak,

17) İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin istenen evrak ve ilgili

hesabların verilmesini sağlamak,

18) Onaylanan yılsonu kesin hesabını ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde

Sayıştay’a ve diğer ilgili kamu idarelerine intikalini sağlamak,

19) Gider hesaplarının takip ve kontrol edilmesini, harcamaların bütçeye uygun olarak

yapılmasını sağlamak,

20) Belediye’nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

21) Muhtaç asker ailelerine ödeme yapmak.Yapılan ödemelerin düzenli olmasını ve

ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak.

22) Ödeme evraklarının (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin

yapılmasını sağlamak,

23) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların

ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların

kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,

24) Belediye'nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin

yapılmasını sağlamak,

25) Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi haklarının ödemelerini zamanında

yapılmasını sağlamak,

26)Emekliliği hak edenlerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak,

27) Belediye’deki mali mevzuat ile ilgili konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve

gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,

28) Muhasebe İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime

hazır bulundurmak,

29) Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,

30) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile

ilgili amirini bilgilendirmek,

31) Bankalardaki Belediyenin hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak,

32) Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak,

33) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

c) Gelir Şefliği: 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve BelediyeMeclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer  gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan Şefliktir. Tahakkuk

Bürosu ve Tahsil ve İcra Takip Bürolarından oluşur. Şefliğe bağlı bürolarının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Tahakkuk Bürosu:

a) Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak

Vergisi kanuna göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,

b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanuna göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin

Çevre Temizlik Vergilerini tarh ve tahakkukunu yapmak,

c) Emlak, Ç.T.V ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına

işlemek,

ç) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili

sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

d) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12–16 mad. İstinaden İlan Reklam

Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk

ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine

getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim

ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve

ilgililerine tebliğini sağlamak,

e) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29–33 maddeleri gereği olarak

Haberleşme vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin

beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,

f) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh

ve tahakkuk ettirmek,

g) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları

ve kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla ilgili harçlardan parselasyon

harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı

harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82.madde gereği olarak muayene ruhsat ve

rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve

tahakkuk ettirmek.

ğ) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. İstinaden Belediye kanununda

harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa

edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye

Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu

yapmak.

h) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu

olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini

hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.

ı) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama

memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek.

i) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince

Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı

V.U. kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.

j) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme

kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak

k) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek.

2) Tahsil Bürosu:

a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu

tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vb.vergi,harçların

tahsilatlarını yapmak,

b) 1608,5326 ve 5259 sayılı yasalara istinaden Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen ve

Belediye Encümenince onaylandıktan sonra karar ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ

alındısıyla birlikte müdürlüğümüze zimmetli olarak gönderilen para cezası

zabıtlarının ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak.

c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin

tahakkuk ve tahsilâtını yapmak.

d) Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envalerin mevcut

bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekûnları

alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak.

e) Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,

f) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve

yapılmasını sağlamak.

g) Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli

çalışmak,

ğ) Tahsilat kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını

sağlamak,

h) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,

ı) Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât

takiplerini kontrol etmek,

i) Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat,

ödeme emri ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,

j) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin

eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,

k) Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,

l) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra

edilmesini sağlamak

m) Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

n) Borçlu mükelleflerin tapu kaydına haciz konulmasını, ödeme yapılması

durumunda konulan haczin kaldırılmasını sağlamak.

o) P.T.T ve Banka hesaplarına yatırılan vergilerin tahsilatını yaparak mükelleflerin

hesaplarına işlemek,

p) Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme

yapılması için Muhasebe Şefliğine göndermek,

r) Teminatların çözümü ve geri iadesini sağlamak,

s) İlgili müdürlükler ile ilgili Kurumlardan gelen evrakların cevaplandırılmasını

sağlamak,

ş) Tıbbı Atık sözleşmelerinin yapılarak tahsilatlarını sağlamak,

t) Mıntıka dışında bulunan mükelleflerin adreslerinin tespit ederek, evrakın

tebligatını sağlamak,

u) Diğer Belediyelerden gelen evrakların tebligatlarının ve tahsilatlarının yapılmasını

sağlamak,

c) Personellerin görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli personeller(memur, işçi, mutemet, tahsildar ve sözleşmeli personel), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz

olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

                                             DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 9: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda

gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenir, Müdür evrakları ilgili

Şefliklere havale eder, havale edilen evraklar zimmet defterine kaydedilerek ilgili

şefliklere verilir.

b) Görevin planlanması: Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve ilgili

Şef tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen

görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 10:

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon

Müdür tarafından sağlanır.

b) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına

göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Mali Hizmetler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

ç) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu

Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu

personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası

ile yürütülür.

                                                 

                                                     BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 11: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi

hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 12: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.  05.09.2019

 

  

   Hüseyin BEYOĞLU                   Gülami Seyyit CENGİZ             Güzel KIZOĞLU                    
        Meclis  Başkanı                                    Katip                                     Katip