English Kurdi Türkçe
251 93 00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Recep ERGÜN

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün
kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim statüsü ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.
Hukuki dayanak
MADDE 3: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim :Mali hizmetler Müdürlüğünü,
d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
g) Şef : Mali hizmetler Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi
verilen birim mensubu
e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını(memur, işçi, mutemet, tahsildar ve sözleşmeli personel) ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48nci maddesi
ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik Hükümlerine dayanarak Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Şef, Veznedar,
Tahsildar, Mutemet,işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak Muhasebe Şefliği ile Gelir Şefliği olmak üzere iki şeflik
bulunmaktadır.
(3) Şefliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8: (1) Mali Hizmetler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki
gibidir.
a) Mali Hizmetler Müdürünün Görevleri: Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine
getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler müdürüdür. Mali hizmetler müdürü;
1) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve
yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
2) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde
sunulmasını sağlar.
3) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve
işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
4) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için
gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve
önerilerde bulunur.
5) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
6) Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu
ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere
gönderilmesini sağlar.
7) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük
getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.
8) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler
hazırlar.
9) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde
yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
10) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
11) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
12) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
13) Personeli arasında gerektiğinde yazılı görev dağılımı yapar.
14) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve
performans değerlendirmesini yapar.
15) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
16) Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesini, yersiz ve fazla tahsil
edilenlerin ilgililerine iade edilmesini sağlar.
17) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlar.
18) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir
veya gönderir.
19) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar,
mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler.
20) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama
yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe
yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir.
21) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapar.
22) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen
sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.
23) Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda
denetler veya mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol
edilmesini ister.
24) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalar.
b) Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları: Mali Hizmetler Müdürü, birim
görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı
sorumludur. Birim müdürü;
1) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon
sağlanmasından,
2) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
3) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin
sağlanmasından,
4) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
5) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
6) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali
tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında
hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,
7) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
8) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen
değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan,
9) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından
ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
10) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek
tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
11) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
12) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı
devralırken göstermediği noksanlıklardan ,
13) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol
etmekten,
14) Hesabını kendinden sonra gelen Müdüre devretmek, devredilen hesabı devralmaktan,
15) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.
Müdürlüğe bağlı Şeflikler, bürolar ve görevleri
MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar,
tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri
doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük
Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Muhasebe Şefliği: Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının
tutulması,giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen
değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin
kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.
Muhasebe Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını
sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
2) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
3) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
4) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak Bütçe Hazırlama Rehberini, belge ve cetveller
ile gerekli dokümanları Üst yöneticinin Harcama Birimlerine göndereceği Bütçe
Çağrısı yazısına ekleyerek ilgili birimlere göndermek.
5) Harcama birimlerinden gelen bütçe tekliflerini ve performans programlarını
kayıtlara geçirerek Hazırlık Bütçesini oluşturmak.
6) Yapılan Hazırlık Bütçesini Mali Hizmetler Müdürü ile birlikte diğer Harcama birimi
temsilcileri ile görüşerek İdarenin bütçe hazırlanmasında ilgili kanunları,
yönetmelikleri dikkate alarak Üst Yöneticinin belirleyeceği Belediyenin bütçesini
yapmak.
7) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
8) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
9) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin yapacağı faaliyet raporu için Harcama birimlerine istenilen dökümanları
temin etmek.
10) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini Harcama birimleri ile birlikte düzenlemek.
11) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Mali Hizmetler
Müdürü aracılığı ile Harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak .
12) Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek,
ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek,
13) Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin
yapılmasını sağlamak,
14) Müdürlükler tarafından yapılacak olan doğrudan temin usulü ile yapılacak
harcamaların takip edilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
15) Belediye’nin üst Mer’i mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin Sayıştay'a
verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak,
16) Belediye’nin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle
raporların hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını sağlamak,
17) İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin istenen evrak ve ilgili
hesabların verilmesini sağlamak,
18) Onaylanan yılsonu kesin hesabını ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde
Sayıştay’a ve diğer ilgili kamu idarelerine intikalini sağlamak,
19) Gider hesaplarının takip ve kontrol edilmesini, harcamaların bütçeye uygun olarak
yapılmasını sağlamak,
20) Belediye’nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
21) Muhtaç asker ailelerine ödeme yapmak.Yapılan ödemelerin düzenli olmasını ve
ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak.
22) Ödeme evraklarının (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin
yapılmasını sağlamak,
23) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların
ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların
kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,
24) Belediye'nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin
yapılmasını sağlamak,
25) Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi haklarının ödemelerini zamanında
yapılmasını sağlamak,
26)Emekliliği hak edenlerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak,
27) Belediye’deki mali mevzuat ile ilgili konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve
gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,
28) Muhasebe İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime
hazır bulundurmak,
29) Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,
30) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile
ilgili amirini bilgilendirmek,
31) Bankalardaki Belediyenin hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı
hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını
sağlamak,
32) Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak
muhasebeleştirilmesini sağlamak,
33) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
b) Gelir Şefliği: 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye
Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer
gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan Şefliktir. Tahakkuk
Bürosu ve Tahsil ve İcra Takip Bürolarından oluşur. Şefliğe bağlı bürolarının görevleri aşağıda
gösterilmiştir.
1) Tahakkuk Bürosu:
a) Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak
Vergisi kanuna göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanuna göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin
Çevre Temizlik Vergilerini tarh ve tahakkukunu yapmak,
c) Emlak, Ç.T.V ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına
işlemek,
ç) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili
sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
d) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12–16 mad. İstinaden İlan Reklam
Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk
ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine
getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim
ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve
ilgililerine tebliğini sağlamak,
e) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29–33 maddeleri gereği olarak
Haberleşme vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin
beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
f) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh
ve tahakkuk ettirmek,
g) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları
ve kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla ilgili harçlardan parselasyon
harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı
harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82.madde gereği olarak muayene ruhsat ve
rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve
tahakkuk ettirmek.
ğ) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. İstinaden Belediye kanununda
harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa
edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye
Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu
yapmak.
h) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu
olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini
hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.
ı) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama
memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek.
i) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince
Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı
V.U. kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
j) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme
kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak
k) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek.
2) Tahsil Bürosu:
a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu
tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vb.vergi,harçların
tahsilatlarını yapmak,
b) 1608,5326 ve 5259 sayılı yasalara istinaden Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen ve
Belediye Encümenince onaylandıktan sonra karar ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ
alındısıyla birlikte müdürlüğümüze zimmetli olarak gönderilen para cezası
zabıtlarının ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak.
c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin
tahakkuk ve tahsilâtını yapmak.
d) Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envalerin mevcut
bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekûnları
alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak.
e) Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,
f) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve
yapılmasını sağlamak.
g) Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli
çalışmak,
ğ) Tahsilat kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını
sağlamak,
h) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
ı) Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât
takiplerini kontrol etmek,
i) Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat,
ödeme emri ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,
j) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin
eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
k) Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,
l) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak
m) Gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
n) Borçlu mükelleflerin tapu kaydına haciz konulmasını, ödeme yapılması
durumunda konulan haczin kaldırılmasını sağlamak.
o) P.T.T ve Banka hesaplarına yatırılan vergilerin tahsilatını yaparak mükelleflerin
hesaplarına işlemek,
p) Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme
yapılması için Muhasebe Şefliğine göndermek,
r) Teminatların çözümü ve geri iadesini sağlamak,
s) İlgili müdürlükler ile ilgili Kurumlardan gelen evrakların cevaplandırılmasını
sağlamak,
ş) Tıbbı Atık sözleşmelerinin yapılarak tahsilatlarını sağlamak,
t) Mıntıka dışında bulunan mükelleflerin adreslerinin tespit ederek, evrakın
tebligatını sağlamak,
u) Diğer Belediyelerden gelen evrakların tebligatlarının ve tahsilatlarının yapılmasını
sağlamak,
c) Personellerin görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli personeller(memur, işçi, mutemet, tahsildar ve sözleşmeli personel), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz
olarak yapmakla yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 10: (1) Mali Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda
gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenir, Müdür evrakları ilgili
Şefliklere havale eder, havale edilen evraklar zimmet defterine kaydedilerek ilgili
şefliklere verilir.
b) Görevin planlanması: Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve ilgili
Şef tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen
görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11:
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına
göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Mali Hizmetler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.
ç) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu
personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası
ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 16: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 17: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür