English Kurdi Türkçe
251 93 00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Hamit BAYAT

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev
alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında
başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
d) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi
kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
e) Şef : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kadrolu şefi,
f) Personel : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını( memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve işçiler) ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun
48nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına DairYönetmelik”Hükümlerine dayanarak Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve işçilerden oluşur.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak Sicil Özlük Şefliği ve Bordro Şefliği bulunmaktadır. Şefliklerin ve büroların sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıdaki gibidir.
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat
çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
9) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
sağlar.
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı
bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma
yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri
MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar,
tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
A) Bağlı Şeflik ve Büroları:
1) Sicil Özlük Şefliği : Sicil ÖzlükŞefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
a)Memur Özlük İşleri :
1) Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve
genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
2) Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur
adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi
işlemlerini yapmak.
3) Memurların Kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile
ilgili işlemlerini yapmak.
4) Teşekkür, Takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
5) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
6) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını
tutmak,
7) Orta ve Yüksek Öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj
yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapmak.
8) İntibak ve terfi işlemleri yapmak.
9) Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.
10)Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara
yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak.
11)Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak.
12) Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
13)Memurlara emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemler yapmak.
14) Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri
yapmak.
15) İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine
tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek.
16) Memurlara kimlik kartı vermek.
17) 1, 2 ve 3ncü Derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport
müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak.
18) Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak.
19) Gizli sicil raporlarının düzenlenmesi, Memurların 243 sayılı KHK gereğince 6 yıllık sicil
not ortalamalarının incelenerek son altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve üstü olanlara bir
kademe verilmesi işlemleri yapmak.
20)Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri
yapmak.
21) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak.
22)Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak.
23) Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporuna
dönüştürülmesi için gerekli işlemleri yapmak.
24) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
b)İşçi Özlük İşleri :
1) Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve
genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş
Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul
etmek.
2) Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili
işlemler yapmak.
3) İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve
Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek.
4) Personele kimlik kartı ve çalışma karnesi düzenlemek.
5) İşçilerin yer değiştirme, silah altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya
alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.
6) Disiplin Kurulunu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
7) Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak.
8) İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli
kanuni işlemleri yapmak.
9) Toplu-İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının
hesaplanmasını denetlemek.
10)Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak.
11) Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.
12) Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak.
13) Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak.
14)Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak.
15) Vefat, İşten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama
işlemlerini yapmak.
16) İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.
17) İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak.
18) İşçi personelle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadroları belirlemek.
19) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.
c)Sözleşmeli Personel Özlük İşleri
1)5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerini yapmak.
2)Sözleşme ile çalıştırılacak personellerin kurum içi görevlendirilmelerini yapmak.
3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesindeki oranların aşılması durumunda İçişleri Bakanlığından ilave personel istihdamı izninin alınması ile ilgili yazışmalar yapmak.
d) Eğitim İşleri: Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre
eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar
sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların
yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim bürosunun görevleri
arasındadır.
2) Bordro Şefliği : Bordro Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.
2) Belediyemiz Müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini
yapmak.
3) Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer
değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin
ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında
yapmak.
4) Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini
sağlamak.
5) Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak.
6) Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik
fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili Kurumlara
göndermek.
7) Personelin icra, nafaka, mali v.b. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının
bordrolarından kesilmesini sağlamak.
8) Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.
b) Personellerin görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli personeller, (memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sözleşmeli personel ve işçiler) kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 10 : (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda
gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine
kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür
ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine
verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi
koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır,
konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.
d) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Valilik
ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını,
sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, Sicil ve Disiplin
Müdürlük içi denetim
MADDE 12 :
a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek
gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.
Personel sicil ve özlük dosyaları
MADDE 13 : (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve
ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.
Bu nedenle;
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer
özlük dosyası düzenlenir.
b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik
belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.
c) Sicil dosyası ve muhteviyatı; Her memura bir sicil dosyası düzenlenir. Bu dosyasının
içerisinde gizli sicil raporu, Müfettişler tarafından düzenlenen denetleme raporları ve mal
beyannamesi bulunur.
Disiplin cezaları
MADDE 14: (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili
disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 15 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 16 : (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.