English Kurdi Türkçe
251 93 00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Sıddık AYCIL

TELEFON :

E-POSTA :

TC.
BAĞLAR BELEDİYESİ
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmelik Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev
ve hizmet alanı içindeki hukuki, fiili ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacını taşır.
Kapsam
MADDE 2: (1) Müdürlüğümüz İlçemiz sınırları içersinde Yürürlükteki yasa ve
Yönetmelikler doğrultusunda yapılacak her türlü inşaat faaliyetin yürütülmesinin temini ve takibi ile sorumludur.
Hukuki dayanak
MADDE 3 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında ;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,
d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
g) Şef :İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi verilen birim mensubu
e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını(memur, işçi ve sözleşmeli personel) ifade eder
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve
22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ Belediye ve
Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik ’Hükümlerine göre Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve şef, memur, sözleşmeli personel ve işçilerden oluşmaktadır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki
gibidir.
a) İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydı ile yazılı ve sözlü emirler ile yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirilmesini yapar.
7) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
8) Başkanlığın onayını alarak, imar planlarını yapmak veya yaptırmak.
9) Planda gerekli görülen revizyonları Başkanlığın onayını alarak Meclise sunmak.
10) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda alınacak kurul toplantılarında
Belediye ve Belediye Başkanını temsilen bulunmak.
b) İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri
1) Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince Müdürlüğün işleyişine ilişkin
görevlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Disiplin amiri olarak personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması yetkisi
4) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma,
rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi
5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu
Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan
personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
8) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımını yapma yetkisi.
9) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme
yetkisi.
c) İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumlulukları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri :
MADDE 8: (1) Birim sorumlusu (şef); Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı
çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde
üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz
yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Bağlı Şeflikler:
1) Yapı Ruhsat Şefliği:
1) İlgili denetim firmalarınca onaylanmış projeler doğrultusunda inşaat ruhsatı tanzim etmek
Yapı sahiplerince yıkılmak istenilen yapılara yıkım ruhsatı düzenlemek.
3) Binaların dış cephe, bakım ve onarımı için iskele belgesi düzenlemek.
4) Temel ruhsatı alınmış binaların tasdikli projesine göre kontrollerini yaparak temel üstü
ruhsatlarını düzenlemek.
5) Kullanılır duruma gelen binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.
6) Ruhsata ilişkin projelerin onaylanması
7) Asansör işletme ruhsatının verilmesi
8) Meri imar kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama projelerini inceleyerek
Onaylamak
9) Kat irtifakı tasdiki yapmak.
10) Rölöve ve suret tasdiki yapmak.
11)Toplu beyan başvurularını alıp değerlendirmek.
12)Su aboneliği başvuruları için ilgili kuruma yazışmalar yapmak.
 
2) Planlama ve Haritacılık Şefliği:
1) Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinin talepleri üzerine imar durumu
düzenlemek.
2) İnşaat istikamet rölövesi hazırlamak.
3) Kot kesit belgesi hazırlamak.
4) Encümene teklif belgesi hazırlamak.
5) Revizyon ( parsellerde yapılaşmanın tespiti ve çizimi ) .
6) Yola terk işlemi yapmak.
7) Tevhid,ifraz ve yola terk işlemlerini belediye encümenine sevk etmek.
8)Uygulama imar planlarına uygun şekilde 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre parselasyon planları hazırlayıp encümene sunmak
9) İlçemize ait 1/1000 ölçekli uygulama planlarını ve mevzii imar planlarını
yapmak, plan itirazlarını değerlendirip, sonuçlandırmak.
10)İmar plan tadilatlarını inceleyip meclise sunmak.
11)Tapu ve Kadastro ile ilgili her türlü işlemi yapmak.
12)Kentsel Dönüşüm projeleri ile ilgili her türlü veriyi hazırlamak ve işlemleri yapmak.
 
b) Personellerin görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli personeller,
kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 9 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda
belirtilmiştir.
a) Görevin kabulü :Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen
evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.
b) Görevin icrası : İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu işlem dosyası , projeler, şikayet
dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere
Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 10:
1) Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evraklar Kalemde toplanır, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.
c) Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri v.b. tarafından dosyası ile işleme girmesi için Arşive gönderilir.
ç) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası
incelenerek gereği yapılır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütün yazışmalarını
ilgili teknik eleman, müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 11: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 12 : (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben
ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13: (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.