English Kurdi Türkçe
251 93 00

Fen İşleri Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Ferit TUTŞİ

TELEFON :

E-POSTA :

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk
ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş,
görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3: (1) Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
d) Birim : Fen İşleri Müdürlüğünü,
e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi
kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen
imza yetkisini kullananları,
f) Şef : Fen İşleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,
g) Personel : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını (memur, sözleşmeli personel, veri hazırlama ve kontrol memuru ve işçiler) ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007
tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Bağlar belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Fen İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, memur, sözleşmeli personel, veri hazırlama ve kontrol memuru ve işçilerden oluşur. Müdürlüğe bağlı olarak;
1- Proje ve Yapım Şefliği,
2- Bakım ve Onarım Şefliği bulunmaktadır.
Şeflikleri yeniden biçimlendirme, mevcut şeflikleri kaldırma veya yeni şeflik kurmada,
şeflikleri yeniden görevlendirmede Belediye Başkanı yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8: (1) Fen İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Fen İşleri Müdürünün Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için;
a) Müdürlüğün stratejik planları hazırlamak/hazırlatmak,
b) Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak/hazırlatmak,
c) Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak ve/veya
hazırlatmak, hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak.
4) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve
hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek,
5) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil
amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini sağlamak,
6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların
bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
7) 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve
sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını sağlamak,
8) Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve
personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,
9) İlçemizdeki diğer kamu kuruluşlarına (DİSKİ, DEDAŞ, TELEKOM, D.B.B,
Vakıflar, v.s.) ait eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili kuruma iletmek,
yapımı için takibini sağlamak,
10) İlçemizde Bayındırlık hizmeti sunan diğer kurumların (DİSKİ, DEDAŞ,
TELEKOM, D.B.B, Vakıflar, v.s.) yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
11) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında
ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,
12) Müdürlük emrindeki araç ve iş makinelerini sevk ve idare eder, ihtiyaç halinde
araç ve iş makinesi alınması veya kiralanması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
13) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin konularıyla ilgili
eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,
14) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,
15) Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar,
16) Astların performansını periyodik olarak değerlendirir, birimde moral ve
motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak,
17) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
18) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
b) Fen İşleri Müdürünün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma
yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve
yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme
yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani
denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil
raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri
için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde
bulunmak yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme
yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz
olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın
onayına sunma yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
c) Fen İşleri Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer
Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında
kullanılmasından ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.
Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri
MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar,
tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Bağlı Şeflikler :
1) Proje ve Yapım Şefliği
1) Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik plan hazırlamak,
2) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
3) Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek, bu
ihtiyaçlara binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat
tespiti yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale işlemleri ve ihale dosyası hazırlamak,
4) İhale işlemleri ile ilgili proje ve etüt hazırlamak, ihale işlem dosyası hazırlamak, işlerin yönetmelik ve şartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek,
5) İşlere ait hakediş ve kesin hak edişleri düzenlemek.
6) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak
bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,
7) Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların
yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
8) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan
malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
9) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan
asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
10) Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut
yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
11) Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,
12) Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kavşak, alt-üst geçit
yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak,
13) İlçe genelinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla araştırma, etüt, proje yapmak
ve bu konuda D.B.B Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile müşterek çalışmak,
14) İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin
düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, tuvaletlerin
tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını,
çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
15) Park, meydan ve açık alanlarda aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve yapım
işleri,
16) Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat
Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve
Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı,
tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
17) Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve
onarımını yapmak veya yaptırmak,
18) İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda 3194 sayılı yasa kapsamında tehlike arz
etmesi durumunda bina, arsa vb. yapıların çevresini korumaya almak,
19) Spor sahalarının projelendirilmesi, uygulanması, düzenlenmesi, bakım ve onarımını
(Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması,
demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,
20) Cadde, sokak, okul ve ilçenin diğer ihtiyaç duyulan yerlerine güvenliği sağlayacak,
güvenlik kameraları ve sistemlerini projelendirmek ve yapmak,
21) İlçedeki tarihi mezar ve türbelerin etrafını çevirmek ve çevre düzenlemesi yapmak,
22) İlçedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak,
23) İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili
Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
24) İlçe sınırları içerisinde, yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının projelendirilip
yapılması, mevcut ızgaraların ve kanalların temizlenmesi,
25) Gerekli durumlarda parsel bacası, rabıt bağlantısı ve kanal yapmak,
Şeflik Bünyesinde AYKOME ile ilgili görevler: AYKOME ile ilgili görevler aşağıda gösterilmiştir.
1) İlçenin diğer altyapı kurumlarına (DİSKİ, DEDAŞ, TELEKOM, DİYARGAZ, v.s.) ait
eksiklikleri tespit etmek, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumla yazışma ve
görüşme yapmak,
2) Altyapı kurumlarının ilçemizde yapacağı yatırımlarda, aynı sokağın tekrar tekrar
kazılmaması için koordinasyonu sağlamak ve bu yatırımları planlamak,
3) Altyapı kurumlarının yatırımlarını AYKOME kararlarına uygun yapılmasını sağlamak,
denetlemek, eksikliklerini gidermek, gerekiyorsa AYKOME ye bildirip cezai işlem uygulanmasını sağlamak,
4) Altyapı kurumlarının;
a) Çalışmaları için izin vermek,
b) Çalışma bitimine müteakip kontrol ve kabulünü yapmak,
c) Eksikliklerini gidermek,
d) Eksiklikler ilgili altyapı kurumlarınca giderilmediği takdirde bu eksiklikleri üçüncü
kişi veya şirkete yaptırmak, masrafları cezalı olarak ilgili kurumlardan almak.
5) Taraflarına tebliğ edilen yazılı ve sözlü müracaatları incelemek, sonuçlandırmak,
6) Vatandaşlara ait kazıları incelemek bunlara ruhsat vermek, kontrol ve kabulünü yapmak,
7) Altyapı kurumları ve vatandaşlarca yapılacak kazılarda, kazıların süresinde bitirilmesi ve
her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
8) Büronun faaliyetlerini bilgisayar ortamında düzgün olarak tutmak; günlük, haftalık,
aylık, yıllık olarak Fen İşleri Müdürüne bilgi vermek.
2) Bakım ve Onarım Şefliği: İlçenin yol, bordür, tretuar, asfalt ve bina
bakım ve onarımlarının kendi işçimiz, araç-gereçlerimiz veya kiralanan araç, gereç ve iş gücü ile yapılması amacı ile teşkil edilmiştir. Şefliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Müdürlükçe kendilerine bildirilen görevleri ile ilgili çalışmada bulunmak,
2) Çalışmalarında her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerini almak,
3) Yaptıkları işi ve kullandıkları malzemeyi miktar, ebat, hacim v.s. günlük olarak ayrıntılı
raporla Fen İşleri Müdürüne bildirmek,
4) Kendilerine lazım olan malzemeyi depoda tükenmeden önce talepte bulunmak,
5) Baş şoför Müdürlük emrinde görev yapan araçları amirinin emri doğrultusunda sevk ve
idare etmek,
6) Yapılan imalatların şartnamelere ve amirlerinin talimatlarına uygun yapmak,
7) Kullandıkları malzemelerin ve iş makinelerinin bakımı, korunması ve emniyetinden
sorumlu olmak,
8) Müdürlük emrinde görevli işçi personel ile ve/veya ihale yolu ile asfalt kaplama ve yama
yapmak,
9) Bordür, tretuar yapım, bakım ve onarımını yapmak,
10) Yağmursuyu kanalı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,
11) Müdürlükçe bildirilen binaların kendi işçimiz ile yapım, bakım ve onarımını yapmak,
12) Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,
13) İlgili müdürlüğün talebi halinde kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım
işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin yıkımı
gerçekleştirmek amacıyla ilgili müdürlüğün emrine vermek,
14) Karlanma ve buzlanmaya karşı gerekli önlemleri almak, tuzlama ve kar küreme
çalışmalarını yapmak,
15) Elektrik, sıhhi tesisat, boyahane, marangozhane; müdürlükçe kendilerine tebliğ edilen
görevleri şartnamelere uygun olarak yapmak, kullanmış oldukları aletlerin bakım ve
onarımını yapmak,
16) Belediye Meclisi kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk
alanlarına giren konularda 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinde belirtilen diğer
yapım, bakım, onarım işlerini yapmak,
17) Yapılan işleri raporlayarak müdürlüğe bildirmek.
Personelin görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 10: (1) Müdürlük emrinde görevli personeller (memur, veri hazırlama ve kontrol memuru, sözleşmeli personel ve işçiler), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 11 : (1) Fen İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine
kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Fen İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro
sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: Fen İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri
gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 12 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:
a) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür
tarafından sağlanır.
b) Fen İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre
dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Fen İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.
ç) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Fen İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum
ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 18: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 19: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.