English Kurdi Türkçe
251 93 00

Bilgi İşlem Müdürlüğü

23.08.2017

ADI SOYADI : M. Ali ZEREN

TELEFON : +90 412 251 93 00 Dahili: 290

E-POSTA : bilgi@baglar.bel.tr

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik)
BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar , Kuruluş
AMAÇ :
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; Diyarbakır Bağlar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün Diyarbakır Bağlar Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak amacıyla teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.
KAPSAM:
MADDE 2:
Bu yönetmelik, Bağlar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev, yetki
Ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenler.
MADDE 3:
Bilgi İşlem Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasına, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesine ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 Sayılı Kararı” gereğince, Belediye Meclisinin 02/05/2007 tarih 37 sayılı kararıyla kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
MADDE 4: DEYİMLER VE TANIMLAR: Bu yönetmelikte geçen
Belediye : Bağlar  Belediyesini
Başkanlık : Bağlar Belediye Başkanlığını
Müdürlük : Bilgi İşlem Müdürlüğünü
Personel : Bilgi İşlem Müdürlüğünde görevli tüm personeli
MADDE 5: KURULUŞ
Bilgi işlem müdürlüğü kuruluşu müdürlük ve bu müdürlük altında yer alan birimler aşağıdaki  gibi şekillendirilmiştir.
Bilgi İşlem Şefliği
i) Yazılım Memurluğu
ii) Donanım ve Teknik Destek Memurluğu
iii) Veri Giriş ve Kontrol Memurluğu
iv) Sistem ve Web Yönetimi Memurluğu
v ) Kent Bilgi Sistemi Bürosu
vi) Dijital Arşiv Bürosu
MADDE 6: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
– Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Bağlar Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamaktan, Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak ve yaptırmaktan, Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamaktan, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamaktan, kent bilgi işlem çalışmalarını koordine etmekten, bilgi sistemlerine ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamaktan sorumludur.
Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:
Belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
- 2 -
1- Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği
esaslarını belirlemek,
2- Başkanlık ve bağlı birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
3- Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
4- Belediye görev alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,
5- İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini sağlamak,
6- Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımını konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
7- Projeleri geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,
8- İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak,
9- Belediyenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Belediye çalışanlarına bunları duyurmak,
10- Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek,
11- Üst Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmaktır.
12- Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak.
13- Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak
14- Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve diğer birimlere alınacak teçhizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak.
15- Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak.
16- Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak.
17- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğünün stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
18- Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek.
19- Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak.
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
MADDE 7:
Müdür, bu yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğe verilen görevlerin düzenli, hızlı, Etkin ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere,
1- Her türlü düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak,
2- Disiplini ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek,
3- Çalışmalara, personele ve hizmet ekipmanlarına yönelik denetimlerde bulunmak,
4- Hizmetle ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine
önermek,
5- Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde
yürütülmesini sağlamak,
6- Şefler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan
şeflerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli
önlemleri almak,
7- Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek;
müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
8- Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel
arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,
denetlemek,
- 3 -
9- Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla
ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
10- Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma
programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
11- Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin
etmek,
12- Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek,
çalışmaları değerlendirmek,
13- Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri
vermek,
14- Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
15- Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
16- Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
BİLGİ İŞLEM ŞEFİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
MADDE 8:
1- Başkanlık bürolarının çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı,
etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
2- İş dağıtımı yapmak, görev ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek
ve disiplini tesis etmek,
3- Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği arttırıcı düzenlemeler yapmak,
4- Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve üstlerine önermek,
5- İhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplatmak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak
tasarımlar ve uygulamalar geliştirilmesini sağlamak,
6- Başkanlık dışında üretilen yazılımlara yönelik araştırma yaptırmak ve denemeler
yapılmasını sağlamak,
7- Veri tabanlarının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanmasını denetlemek,
8- Müdürlük çalışanlarının özlük işleri ile ilgili (izin, hastalık, fazla çalışma vb.) işlerini takip
etmek ve Müdürüne zamanında bilgi vermek,
9- Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır,
Yazılım Memurluğunun Görevleri:
MADDE 9:
1- Kurulacak bilgi sistemlerinin çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri
tabanı tasarımı oluşturmak,
2- Tasarlanan sistemlerin gerektirdiği kaynakları (işgücü, donanım vb.) saptamak ve bunların
etkin ve verimli kullanımları için gerekli düzenlemeleri üstlerine önermek,
3- Tasarlanan sistemlerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, temin etmek ve
uygulanabilir duruma getirmek,
4- Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliştirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak test
denemelerini yapmak,
5- Yazılımlara ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak,
6- Kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak,
7- Belediye içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek, sorunları
saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek,
8- Tasarlanan sistemlerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, sistem içinde fiilen görev
alması söz konusu olan personele gerekli bilgileri vermek,
9- Daha ileri aşamalardaki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla, tüm sistem tasarımı,
geliştirme ve uygulama çalışmalarını, Müdürlük tarafından belirlenmiş standart, ilke ve
yöntemlere uygun olarak gerçekleştirmek,
10- Bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek,
11- Bilgi İşlem teknolojisindeki gelişmeleri izlemek, yeni teknolojilerin Müdürlük içindeki
çalışmalara uygulanabilirliğini araştırmak,
12- Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak,
13- Bağlar Belediyesi ve bağlı birimlerinin otomasyonuyla ilgili olarak analizlerin
yapılmasını ve bilgisayar programlarının yazılmasını sağlamak,
- 4 -
14- Otomasyona geçirilecek işlerle ilgili tüm detay analizleri yapmak,
15- İş akış şemalarını çıkartmak,
16- Analiz çalışmaları sonucunda programlama mantığını oluşturarak, bilgisayar
programlarını yazma aşamasına getirmek,
17- Belediye otomasyon ve kent bilgi sistemi ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak /yaptırmak,
18- Veri Tabanını oluşturmak ve sorunsuz olarak kullanılmasını sağlamak,
19- Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek;
otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım
konusunda teknik destek vermek,
20- Belediye Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ile Bağlar  Kent Bilgi Sistemi (KBS) kapsamında
bulunan müdürlüklerin çalışma ilkelerinin belirlenmesi, proje ve uygulamalar doğrultusunda müdürlük elemanlarına temel eğitimlerin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak(Kent Bilgi Sistemi Altyapı çalışmaları doğrultusunda)
21- Kent bilgi Sistemi altyapısı ile ilgili olarak gerekli yazılımların güncellemesini ve
yazılımlarını yapmak, yaptırmak.
22- Sistemi tüm yazılım programları ile entegre çalışır vaziyete getirmek ve gerekli işlemleri
yapmak,
23- Gerek Belediye otomasyonundan gerekse Kent Bilgi Sistemi yazılımlarından vatandaşları
ilgilendiren kısımlarının e-Belediye kapsamında yayınını yapmak ve gerekli güncellemeleri
takip etmek,
24- Bilgisayar sistemi kurulacak birimlerin detay analizlerinin yapılmasını ve bilgisayar
programlarının yazılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
25- Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılımları
koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını sağlamak,
26- Belediye’nin bilgi işlem sistem ve yazılım hizmetlerinin sürekli ve verimli verilmesini
sağlamak,
27- Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirmek, gerekirse amiri ile müzakere
ederek ve olumlu bulunan konuda istenen çalışmaların yapılmasını sağlamak,
28- Genel olarak sistemlerin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak ve ilgili birimler ile
işbirliği halinde, yürütülmekte olan işlerin zamanında, istenen içerik ve nitelikte
yapılmasına ekibi ile birlikte destek vermek,
29- Mevcut tanımlanmış sistemin amaçlarının ve gereklerinin başarılması için bilgi işlem
sisteminin ayrıntılı tasarımını, niteliklerinin belirtilmesini ve programların yazılmasına
yardımcı olacak ayrıntıların hazırlanmasını sağlamak,
30- Bilgisayarları ve işleri zaman açısından programlamak, işlerin yapılırken denetlenmesini ve
yönlendirilmesini sağlamak,
31- Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli
önlemleri almalarını sağlamak,
32- Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini
sağlamak.
33- Bilgi İşlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama işlemlerini yapmak veya bu
işlemlerin çalışmalarını temin etmek, yönlendirmek, eşlik etmek ve denetlemek
34- Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek , gerekli ve rantabl olanları
Belediyede kullanmak üzere üst yönetime önermek.
35- Bilgi işlem müdürlüğünde yürütülmekte olan , Web sitesi bilgi güncelleme hizmetini devam ettirmek, yerel ve ağdaki Veri Yedekleme sistemini yürütmek, özgün programların bakım ve güncellenme çalışmalarını yapmak, bilgi işlem, sistem ,kayıt ,operatör ve pano odasının soğutma, ısıtma , aydınlatma güvenliğini temin etmek. Kesintisiz güç kaynağı, switch, server, kabin , jeneratör iç panosu, masa üstü bilgisayar , printer , firewall , adsl modem ,ghdsl modem , monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak.
36- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğünün stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
- 5 -
37- Tüm bilgisayarların virüsten korunmasını temin etmek.
38- Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır.
39- www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr gibi İçişleri bakanlığı denetimlerindeki
sitelere ilgili kayıtları yapmak, şifre almak, bilgi ve resim aktarmak.
40- Belediyenin diğer birimlerine e-mail adresleri vermek, e-mail kutularının kontrollerini yapmak, virüslerden arınmış mesajlaşmayı temin etmek
41- Uzak birimler ile merkez bina arasındaki haberleşmeyi ekonomik olarak en az düzeye çekmek için gerekli teknolojileri takip etmek ve uygulamak.
Sistem ve Web Yönetimi Memurluğunun Görevleri:
MADDE 10:
1- Belediye İnternet sayfasının içerik standartlarını saptamak ve içeriğe göre tasarımını
yapmak,
2- Web sayfasının güncelliğini sağlamak,
3- İnternete açılacak yayınları hazırlamak,
4- Hazırlanan tüm belge ve bilgileri kullanıcıların kolay erişebileceği şekilde tasarımını
yapmak,
5- İnternet web sunucusunun arızalarını ilgili şahıslara bildirmek, İnternet’e erişen
kullanıcıların istek ve şikâyetlerini değerlendirmek,
6- Kullanıcılara ait log kütüklerini kontrol etmek, gerekli durumlarda önlem almak,
7- Belediye birimleri arasındaki elektronik postanın sorunsuz çalışmasını takip etmek,
8- Dışarıdan Belediyeye gelen mesajları kontrol etmek,
9- Sistem Sunucu Bilgisayarlarının alımı, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama
planlarını hazırlamak,
10- Görevlerine yönelik kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak,
11- Sistem Kullanıcı Bilgisayarlarının işletimi konularında esas ve usulleri belirleyerek
standartları oluşturmak,
12- Mevcut sistem kullanıcı bilgisayarlarında meydana gelecek işletim sorunlarını gidermek,
13- Sistem Sunucu Bilgisayarlarının her türlü yetkisiz erişime ve benzeri tehditlere karşı
korunması için gerekli tedbirleri almak,
14- Bilgisayar iletişim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak,
15- Bilgisayar iletişim ağını işletmek, sorunlarını gidermek, her türlü güvenliğini sağlamak,
16- Bilgisayar iletişim ağının kurulumu, yönetimi, işletimi ve güvenliği konularında planlama
çalışmaları yapmak,
17- Bilgisayar iletişim ağının belirlenmiş standartlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlamak,
18- Bilgisayar iletişim ağı performansının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak,
19- Üst yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapmaktır.
20- Sistem konfigürasyonunu yapmak ve sistemi kullanıcılara açmak,
21- Sistem yedeklerinin günlük ve haftalık olarak alınmasının sağlamak ve alınan yedekleri
güvenli bir şekilde muhafaza etmek,
22- Bilgisayar sistemlerinin çalışır durumda olmasını ve sistem programlarının yazılmasını
sağlamak,
Donanım ve Teknik Destek Memurluğunun Görevleri:
MADDE 11:
1- Belediye içi uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak. Bu çözümleri bir üst
amirine iletmek,
2- Uç kullanıcılara ait donanım cihazlarının arızalarını yerinde tespit etmek, gerek
görüldüğünde yerinde çözüme ulaşmasını sağlamak,
3- Bilgisayar sarf malzemelerinin stokunu izlemek, yedek parça ve yan ürünlerinin hizmeti
aksatmadan teminini sağlamak ve takip ettirmek,
4- Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir
şekilde takibini yapmak,
5- İhtiyaç duyulduğunda gerekli birimlere bilgisayar hattı çekmek,
6- Bilgisayarlar ile Bilgisayar Ağında bağlantılı kullanılan diğer ekipmanların bakım ve
onarımlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
7- Arızalara ilişkin sebep, analiz ve araştırma yapmak, bakım ve onarım için ekipman ve yedek
parça tedarik ve muhafaza etmek,
- 6 -
8- Altyapı ihtiyaçlarını ve arızaları tespit, takip ve gidermek,
9- Birimlerin şartname çalışmalarını takip ederek gerekli teknik bilgi ve desteği vermek,
10- Teknik komisyonca yürütülen işlerin diğer birimler ile ilgili koordinasyonunu sağlamak,
11- Teknolojik gelişmelerin takibi suretiyle birimleri ileri teknoloji ile donatmaya yönelik
çalışmalara katkıda bulunmak,
12- Bilgi işlem malzemelerini depolamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtımlarını yapmak,
13- Kullanım dışı kalan veya verim alınamayan malzemelerin hurdaya ayrılma işlemlerini
yürütmek,
14- Muayene ve kabul komisyonlarını oluşturmak,
15- Üst yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmaktır.
16- Biriminin işlemlerine ait kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını, belgelerin
arşivlenerek saklanmasını sağlamak,
17- Bilgisayarla ilgili kullanım malzemelerinin temin edilmesini sağlamak,
18- Donanımla ilgili olarak diğer birimlerden gelen malzeme taleplerini karşılamak,
19- Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden tüm evrakların kayıt defterine kaydını yaparak ilgili
yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak göndermek,
20- Birimde kalan Müdürlüğe ait evrakların dosyalanmasını yaparak, yasal süre boyunca
saklamak,
21- Sonuçlanmayan evrakları araştırarak, yasal süre içinde sonuçlandırmak,
22- Müdürlüğe ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, Müdürün talimatına göre ilgililere
zimmetlemek, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol
etmek,
23- İlgili birimlerle işbirliği içerisinde, etkin bilgi işlem uygulamalarının ve bunların
yürütülmesi için gerekli donanım ve insan kaynaklarının seçilmesi ve planlanmasını
sağlamak,
24- Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak,
25- Demirbaş işlemlerini, bağlı olduğu Müdürünün talimatları doğrultusunda yapmak ve
kayıtlarını tutmak,
26- Seminer ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak ve birimi ilgilendiren gerekli
malzemeyi temin etmek,
27- Müdürlüğün düzenlediği Eğitim ve seminer notlarını yazmak,
28- Projelerle ilgili dosyalar oluşturmak, dokümantasyonu takip etmek ve projelerle ilgili
yazıları yazmak,
29- Periyodik olarak yayınlanan dergileri takip etmek ve gerekli olanlar için abone olunmasını
sağlamaktır,
30- Bilgisayar ve Yan ekipmanlarının bilgisayar ortamına alınması gerekli diğer bilgileri
bilgisayara girmek,
31- Müdürlük Makamının yazılı emri olmadan depodan herhangi bir demirbaşı çıkartmamak,
sevk etmemek,
32- Müdürlük bünyesinde kullanılan veya diğer Müdürlük ya da kurumlara verilen bilgisayar
ve diğer cihazlar ile bunlara ait donanım ve yedek parçaların ve sarf malzemelerinin
kayıtlarını tutmak,
33- Web sitesi www.baglar.bel.tr ile ilgili gerekli tasarımların güncellenmesini yapmak veya
yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili analizleri yapmak, Web sayfasına girilen verilerin
doğru girilip girilmediğinin kontrolünü yapmak, yanlış girilen bilgileri düzeltmek,
34- Bağlar  ile ilgili www.baglar.bel.tr Web Sitesinin; sayfa tasarımının yapılması,
oluşturulması, sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi, araştırılarak elde edilen verilerin
derlenmesi, istenilen yabancı dile çevrilmesi, vatandaşa hizmetin e-Belediye üzerinden
verilmesi, tüm kullanıcılara Elektronik posta (mail sunucu) hizmetlerini verilmesi
işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
35- Mevcut birimlerde yenilemeye dayalı veya yeni oluşturulan birimlerde yeni kurulacak olan
sistem altyapısını kurmak ve çalışır durumda ilgililerine teslim etmek,
36- Telefon santralinin bakım ve işletilmesini sağlamak,
37- Bilgisayar ağını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak,
38- Yazıcıların bakımını yapmak ve yaptırmak,
39- Bilgisayar hatlarını çekmek ve terminal bağlantılarını yapmak,
40- Gerektiğinde donanım ile ilgili arızaları gidermek veya garanti kapsamı veya bakım
sözleşmeleri kapsamında ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak,
41- Canlı yayın ve güvenlik kameralarının tesis, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak,
- 7 -
42- Talep edilmesi durumunda ek kameraların kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,
43- Bilgisayar sistemlerini açmak, kapatmak ve sistemi takip etmek,
44- Satır yazıcılardan döküm almak ve programcıların isteği doğrultusunda programları
çalıştırmak,
45- Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını
sağlamak,
46- Sistem odasının ve malzemelerinin temiz ve düzenliliğini sağlamak,
47- Elektronik posta (mail sunucu) hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
48- Serverların güvenliğine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,
49- Sorumlu olduğu işletim sisteminin işletilmesini, temizlik ve bakımının gereği gibi
yapılmasını, sürekli temiz ve faal olmalarını sağlamak, makine ve malzemelerin disiplinli
kullanılması için gerekli özenin gösterilmesini sağlamak,
50- Bilgi işlem donanımının kurulması, faaliyete geçirilmesi ve kontrolünün
gerçekleştirilmesini sağlamak, bu faaliyet ile bilgi giriş /çıkış birimleri, bağlı ve bağsız
çevre birimleri ile bilgisayar sisteminin denetimini sağlamak,
51- Uzak birimlerle olan haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli
güncelliğini sağlayarak merkezde toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için
gerekli altyapının kurulmasını sağlamak,
52- Donanımın yetersiz kaldığı durumlarda yeni donanımların incelenmesi, işin artması halinde
kullanıcılara uygun donanımın ve yazılımın seçilmesini sağlamak,
53- Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak,
54- Düzenli bir biçimde işleyen bilgi işlem faaliyetini destekleyen yedekleme üniteleri, diskler,
işletim sisteminin bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağlayıcı
çalışmaları yapmak,
55- Operasyon işlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını,
kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
56- Gelecekte ne gibi uygulamaların gerçekleşeceğini, donanımda ne gibi değişikliklerin
yapılacağını, uygulanan sistemlerden hangilerinin sistem ağına geçeceğini, yeni yazılım ve
tasarım yöntemlerinin eldeki imkânla nasıl yapılacağını, personelin nasıl seçilip
eğitileceğini ve tüm bu faaliyetlerin düzgün biçimde yürüyebilmesi için organizasyon
yapısında ne gibi değişiklikler yapılacağını belirlenmesini sağlamak,
57- Tüm ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
58- Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere iç ağ oluşturmak ve mevcut sistemi
çalışır halde tutmak,
59- Belediye’nin; iç haberleşmesinin, doküman alışverişinin iç ağ üzerinden uygulanması
işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
60- İnternet üzerinden çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini (bilgisayar, akıllı cep telefonları
gibi) sağlamak,
61- Belediye’nin tüm müdürlükler ve diğer kurum ve kuruluşlar da dâhil olmak üzere bilgisayar
sistemleri ile ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak,
ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destek olmak ve teklifte
bulunmak,
62- Belediye sistem otomasyonuna bağlı cihazların, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan
sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak,
63- Belediyeye bağlı tüm müdürlüklerin her türlü donanım, yazılım, program ihtiyaçlarına
ilişkin ilgili Müdürlüklerle etkin işbirliği içerisinde teknik destekte ve teklifte bulunmak,
64- Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve wireless sistemlerini kurmak, bakımını
yapmak,
65- Ana Bilgisayar Sisteminin, yan ünitelerinin ve Network cihazlarının, bilgisayarların (PC),
yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak
veya yaptırmak,
66- Belediye’de mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde kurulu olan programların bakımını ve
güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
67- Operasyon İşlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını,
kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
68- Birimlerin bu alandaki malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygun malzemenin alınması
işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
69- Donanımın korunması, gerektiğinde bakım-onarımın yapılması işlemlerinin yapılmasını,
kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
- 8 -
70- Teslim alınan demirbaş malzemenin korunması, ilgililere zimmetlenmesi, demirbaş eşyanın
giriş ve çıkışlarının listeye göre düzenli olarak kontrolü işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve
takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
71- Birimlerin bu alandaki malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygun malzemenin alınması
işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
72- Yeni ya da düzeltilmiş bir sistemin işleme konulması ya da faaliyete geçirilmesini
sağlamak, bu amaçla bilgi işlem personelini, kullanıcı personelin eğitimlerini ve farklı
sistemlerin varlığı halinde sistemler arası adaptasyonu, bütünleştirilmeyi gerçekleştirecek
çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
73- Belediye’nin bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve
bilgi sistemleriyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey ve
nitelikte, zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını
sağlamak,
74- Belediye’de sistemin kuruluşu ve denetlenmesine destek olarak, çalışmakta olan mevcut
bilgi işlem sistemlerinin performanslarını değerlendirmek ve geliştirilmelerine ilişkin
öneriler geliştirmek ve bağlı bulunduğu amirine sunmak,
75- Birimlerle birlikte oluşturulan ve sonuçlandırılan çalışmaları kullanıma sunmak ve
uygulamalarını izlemek, ilgili birim amiri ile değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak,
76- Bilgi işlem çalışmalarına konu olan tüm işlemlere ilişkin bilgi-belge akışının ve
dokümantasyonun hazırlanmasını sağlamak,
77- İlgili müdürlük ile işbirliği içerisinde, Belediye'nin tüm çalışanlarının bilgisayar kullanımı
konusunda bilgi ve becerilerini geliştirici çalışmaları organize etmek,
78- Eğitim, toplantı vb. organizasyonlar için gerekli olan bilgi işlem alt yapısını hazırlamak ve
düzenlenen organizasyonlara teknik destek vermek,
79- Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
80- Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini
sağlamak.
81- Belediye birimlerinde meydana gelen bilgisayar arızalarını süratle çözüme
kavuşturmak
82- Güvenli bir bilgi işlem altyapısı oluşmasını sağlamak.
83- Network(ağ ) yapısının kontrolünü yapmak. Gerekli testleri yapmak. Tadilat ve
güncellemeleri yapmak.
84- Yeni alınan bilgisayarların testini yapmak, kurmak, işletmek , ağda tanıtım
işlemlerini yapmak.
85- Belediye santral ve haberleşme sisteminin çalışır durumda olmasını temin etmek,
bakımını yaptırmak.
86- Belediyemizin kamera tesisini gerçekleştirmek, bakımını yaptırmak ve kayıt cihazını
işler halde tutmak.
Veri Giriş ve Kontrol Memurluğunun Görevleri:
MADDE 12:
1- İşlemleri iş programına uygun olarak ve düzenli bir şekilde yapmak,
2- Bilgisayar ortamına alınması gerekli bilgileri bilgisayara girmek,
3- Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak,
4- Veri Giriş İşletmenlerince bilgisayara girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin
Kontrolünü yapmak, yanlış girilen bilgileri düzeltmek
5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün arşivlerini düzenlemek, kurum arşivi oluşturmak ve modern
sistemle işletmesini yapmak.
6- Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi , bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve
raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesini temin etmek.
7- Kurum için gerekli verinin toplanmasını ve, kayıt altına alınmasını sağlamak,
istatistiksel veri haline getirmek, raporlamak, gizliliğini disiplin altında tutmak.
8- İnternet web sitesi aracılığı ile gelen mesajları ilgili birimlere yönlendirmek,
cevaplarının yazılmalarını temin etmek.
- 9 -
BÖLÜM II
GENEL İLKELER VE TANIMLAR
MADDE 13:
A- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI:
Bilgi İşlem Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır.
Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri
vardır. Bilgi İşlem Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.
1- Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici
yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
2- Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.
Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine
getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Bilgi İşlem Müdürlüğünün bu iki yönlü
niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.
B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK:
1- Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki
ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve
açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.
2- Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar
şunlardır.
a) Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir
görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde
yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan “Hak” olarak
yorumlanmaktadır.
b) Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi
oranında sorumludur.
Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden)
istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap
verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.
3- Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerine daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için
yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının  sınırlarına göre yapılır.
Bir yetkinin devredilmesi sonucunda yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından
doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.
Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından
başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.
Bir göreve vekâleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı
sorumluluk yüklenilir.
- 10 -
BÖLÜM III
YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 14:
A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği
bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim
kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez
sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve
sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her
birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön
şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun
bu görevleri yerine getirmek durumundadır.
Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde
ortak olan bu görevlerin her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.
Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.
1- Planlama-Programlama:
a) Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve
programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir
üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
c) Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı
gözetlemek.
2- Düzenleme:
a) İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak,
bunları giderici tedbirler almak.
b) İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında
sağlanmasını görüp, gözetlemek.
c) İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını
sağlamak.
3- Koordinasyon:
a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler
kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.
b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
4- Uygulamalı yönetim:
a) Görevi zamanında ve amaca uygun şekilde sonuçlandırmak.
b) Asıl görevli ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak,
yaptırmak.
5- İzleme, denetleme, değerlendirme:
- 11 -
a) Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir
değerlendirme düzeni kurmak.
b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst
kademeye sunmak.
6- Bilgi verme:
Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve
yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.
7- Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:
Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükâfatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön
yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını
düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe
program önerilerini hazırlamak.
B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde
Bulundurmalıdır.
1- İnisiyatif:
Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı,
önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının
her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten
çekinmemelidir.
2- Seçme ve Karar verme:
Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler
arasında bir seçim yapma, son olarak da bur karar ve seçim yetkilerinin (her konu için)
hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip
olmalıdır.
3- Kolaylaştırma:
Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler
aramalıdır.
4- Değiştirme:
Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği
taşımalıdır.
5- Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma:
Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak
yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.
6- Geliştirme:
Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke
koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim
ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.
7- Devamlılık:
Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve
düzenlemelidir.
8- Liderlik:
Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.
9- Moral:
Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven
duygularını beslemelidir.
- 12 -
10- Takdir ve ceza:
Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek
yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu
yetkiye girer.
11- Disiplin:
Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle
uyulmasını sağlamalıdır.
12- Ortam:
Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da
sağlamalıdır.
- 13 -
BÖLÜM IV
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 15:
TÜM PERSONEL:
a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu
konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.
b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar
ve kilitler.
d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı
kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir
teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel
arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu
Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
MADDE 16:
GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER:
a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel,
yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
b) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük
dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.
MADDE 17:
ARŞİVLEME VE DOSYALAMA:
a) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde
arşivlenir.
b) Dosyalama işlemleri
i- Başbakanlık Per. Ve Pren. Gen. Müd.ğü’nün 11.06.2002 gün ve
B.020.0ppg.0.12.320- 8880 sayılı yazısı.
ii- İçişleri Bak. Bil.İşl D. Bşk.lığının 02.07.2002 tarih ve B0.5.0.BİD.0000004/78
sayılı yazısı
iii- Başbakanlık Per. Ve Pren. Gen. Müd.ğü’nün 25 Mart 2005 tarihli ve 25766
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan genelgesi
Uyarınca “İçişleri Bakanlığı Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde uyulacak
Kurallar” çerçevesinde yapılmaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğünün yazışma kodu
M.33.7.TOR.0.77 – dosya numarası( nnn.nn ) - birim evrak sayısı ( n ) olarak belirlenmiştir.
MADDE 18:
Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile
yürütülür.
Belediyeler, dış yazışmalarını mülki amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan
da dış yazışma yapar.
- 14 -
BÖLÜM V
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 19:
Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip Bağlar Belediye Başkanlığınca onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.
MADDE 20:
Bu Yönetmelik hükümlerini Bağlar  Belediye Başkanı yürütür.
 
 
MECLİS BAŞKANI                                           KÂTİP                                                  KÂTİP