English Kurdi Türkçe
251 93 00

Belediye Taşınmaz Satışı

23.08.2017

T.C
DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
Madde 1
 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağcılar Mah.Mehmet Uzun cd.Tapu kaydı;Alipınar Mah. 4646 ada, 5 nolu parsel 3538,66 m²) arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a  Maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışının yapılması.
Madde 2 -  İşin ihalesi 20/06/2016 tarihinde pazartesi günü saat 10.00’ da Belediyemiz Konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ

Taşınmaz Bilgisi

Muhammen Bedel TL

Alanı M²

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Bağcılar mahallesi Mehmet Uzun cd.( Alipınar Mah. 4646 ada 5 nolu parsel )

2.282.435,70

3538,66

68473,071

20/06/2016

10.00

 Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
3.1 GERÇEK KİŞİLER
a – Nüfus cüzdan sureti
b – Kanuni ikametgah belgesi
c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname
d – Noter onaylı imza beyannamesi
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

3.2 TÜZEL KİŞİLER
a – Ticaret sanayi odası veya oda  kayıt belgesi (2016 yılında alınmış)
b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
c – Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 20/06/2016 pazartesi günü saat 10.00’ da teslim etmeleri gerekir.
Madde 5 – İstekliler muhammen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
Madde 6 – İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Verilen en yüksek 3(üç)bedel üzerinde ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.
Madde 7 – İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

İlanen duyurulur.

M.Mehdi AYDIN
 Emlak ve İstimlak Müdür V.