English Kurdi Türkçe
251 93 00

T.C Diyarbakır Bağlar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün İlanıdır

23.08.2017

T.C
DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Bağlar İlçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler caddesi No: 17’de kayıtlı (Kayapınar mevkii 6810 nolu parsel) peynir ve yoğurt pazarı içindeki 5 adet dükkan satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Madde 2 -  İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz konferans salonunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

Taşınmaz Bilgisi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Şeyh Şamil Mah. Cengizler cad. No: 17 (Kayapınar mevkii 6810 Nolu parsel) 1 Nolu dükkan

60.250,00 TL

1.807,50TL

21/02/2017

10:00

Şeyh Şamil Mah. Cengizler cad. No: 17 (Kayapınar mevkii 6810 Nolu parsel) 2 Nolu dükkan

58.249,80 TL

1.747,49 TL

21/02/2017

10:15

Şeyh Şamil Mah. Cengizler cad. No: 17 (Kayapınar mevkii 6810 Nolu parsel) 5 Nolu dükkan

61.824,00 TL

1.854,72 TL

21/02/2017

10:30

Şeyh Şamil Mah. Cengizler cad. No: 17 (Kayapınar mevkii 6810 Nolu parsel) 10 Nolu dükkan

65.116,80 TL

1.953.50 TL

21/02/2017

10:45

Şeyh Şamil Mah. Cengizler cad. No: 17 (Kayapınar mevkii 6810 Nolu parsel) 18 Nolu dükkan

49.961,20 TL

1.498,84 TL

21/02/2017

11:00

Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

3.1 GERÇEK KİŞİLER

a – Nüfus cüzdan sureti

b – Kanuni ikametgah belgesi

c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname

d – Noter onaylı imza beyannamesi

e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

3.2 TÜZEL KİŞİLER

a – Ticaret sanayi odası veya oda  kayıt belgesi (2017 yılında alınmış)

b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

c – Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 21/02/2017 günü saat 09:55 da teslim etmeleri gerekir.

Madde 5 – İstekliler muhammen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminatvermeleri gerekmektedir.

Madde 6 – İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Verilen en yüksek 3(üç)bedel üzerinde ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.

Madde 7 – İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak

Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

Madde 8 – Tüm taşınmazlar için teklif verecek istekli her bir taşınmaz için ayrı ayrı dosya hazırlayıp tekliflerini verir.

İlanen duyurulur.