English Kurdi Türkçe
251 93 00

Kültür Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Mirzeydin YAŞAR

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev
alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında
başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Bağlar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin
özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki,
çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Bağlar Belediyesini,
b) Başkan : Bağlar Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısını,
ç) Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
d) Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
g) Şef : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi
verilen birim mensubu
e) Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel) ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun
48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına
Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Fatih Belediye Meclisince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef,
memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak Eğitim Destek Evleri, Mahalle Evleri, Kardelen Kadın Evi, Gün Işığı Mağazasında Sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan
bağlı; Eğitim Şefliği, Sosyal Yardım Şefliği, Spor Şefliği, Engelli Masası Şefliği ve Halkla İlişkiler Şefliği Birimi olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulmuştur.
(4) Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıdaki gibidir.
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri
olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Eğitim Destek Evleri, Mahalle Evleri, Kardelen Kadın Evi, Gün Işığı Mağazası vb.) tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini
sağlar.
9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
sağlar.
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma
yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve
yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme
yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani
denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil
raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için
bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak
yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme
yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz
olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın
onayına sunma yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin
yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğün ve bağlı Şeflik ve birimlerin görevleri
MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde
kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst
amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak
yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şeflikteki Birimlerin görev ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Halkla İlişkiler Şefliği:
1) Belediyenin halkla ilişkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aşamasından
sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak
sonuçları takip etmek,
2) Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve başvurularını kabul ederek ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçları takip etmek,
3) Diğer halkla ilişkiler uygulamaları alanındaki yenilikleri takip etmek bunlardan uygun
olanlarının belediyemizde uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapmak, bu kapsamda
çeşitli öneriler hazırlamak,
4) Kurum içi iletişimi sağlamak, kurum kimliğini ve aidiyeti oluşturmak amacıyla çalışmalar
yapmak, iç haberleşmeye dair basılı materyaller yayınlamak,
5) Gerekli hallerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek maksadıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak,
6) Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler alanlarında, bilimsel toplantılar
düzenlemek, bu alanda düzenlenen toplantılara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak,
7) Tüm Mahalleleri kapsayan (iç ve dış) Halk Toplantıları düzenlemek.
8) İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın düğün cenaze gibi sosyal nitelikli talepleri
doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak.
9) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar,
konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller,
mahalle şenlikleri yapılmasını sağlamak.
10) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın
alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.
11) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
12) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak
13) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil
toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması
ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
14) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır
olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.
15) Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.
 
b)Eğitim Şefliği
1)İlçemizde maddi durumu düşük öğrencilere destek olabilmek için Belediyemize bağlı Eğitim Destek Evlerinde bu öğrencilere daha kaliteli eğitim verilmesini sağlamak
2)Eğitim Destek Evleri aracılığı ile öğrencilere ve ilçedeki çocuklara yönelik çeşitli kurslar(resim, folklor, tiyatro vb) düzenlemek
3)Öğrenciler arasında sosyal iletişimi arttırmak ve daha güçlü ilişkiler kurabilmek için çeşitli geziler düzenlemek
4) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
5)Başarılı olan öğrencilere teşvik edici ödüller vermek.
 
c)Sosyal Yardım şefliği
1) İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza, Gün Işığı Mağazası aracılığı ile giyim ve gıda yardımında bulunmak
2)İlçemiz dahilinde maddi durumu düşük ailelere belediye bütçesi ölçüsünde nakdi yardımda bulunmak
3)Gün Işığı Mağazası ile ilgili her türlü işlemi yapmak ve bağışları almak
4)Gün Işığı Mağazası çalışanları aracılığı ile maddi durumu düşük aileler hakkında araştırma yapmak.
d)Spor Şefliği
1) Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak.
2)Bünyesinde yer alan spor takımlarının her türlü iş ve işlemlerini yürütmek
3)Bağlar Belediyesi Spor Kulübü ile beraber spor karşılaşmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 
e) Engelliler Masası Şefliği
1)Engelliler ile ilgili her türlü sorunu ilgili birimlere taşıyıp çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürütmek.
2)Engelliler Haftasında etkinlikler düzenleyerek engellilerin sorunlarının tartışılması ve çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yürütmek.
3)Günlük hayatta engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin anketler düzenlemek.
4)Engellilerin daha rahat bir yaşam sürmesi için hayata geçirilen projelerin engelliler açısından uygunluğunu kontrol etmek.
 
b)Personellerin görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli
personeller(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge
ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz
ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 10 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda
gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine
kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür
ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine
verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi
koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır,
konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.
d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik
ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını,
sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan
Yardımcısı imzası ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili
Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 13: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben
ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.