English Kurdi Türkçe
251 93 00

Bağlar Belediyesi Arsa Satış İhalesi

10.05.2017

T.C
DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 
Madde 1 -Mülkiyeti Belediyemize ait Bağcılar Mah.Mehmet Uzun cd.(Tapu kaydı;Alipınar Mah. 4646 ada, 5nolu parsel3538,66 m²) arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun35aMaddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile satışının yapılması.

Madde 2 -  İşin ihalesi 30/05/2017 tarihinde Salı günü saat10.00’ da Belediyemiz ana hizmet binası konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ

Taşınmaz Bilgisi

Muhammen Bedel TL

Alanı M²

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Bağcılar mahallesi Mehmet Uzun cd.(Tapu kaydı:Alipınar Mah. 4646 ada 5 nolu parsel )

2.441.675,40

3538,66

73.250,26

30/05/2017 Salı

10.00

 

Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

3.1 GERÇEK KİŞİLER

a – Nüfus cüzdan sureti

b – Kanuni ikametgah belgesi

c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname

d – Noter onaylı imza beyannamesi

e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

3.2 TÜZEL KİŞİLER

a – Ticaret sanayi odası veya oda  kayıt belgesi (2017 yılında alınmış)

b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

c – Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 30/05/2017 Salı günü saat10.00’ da teslim etmeleri gerekir.

Madde 5 – İstekliler muhammen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Madde 6 – İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.

Madde 7 – İhale ile ilgili şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

Madde 8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.